Ricky Harrysson: Skolforskningsbok för vem?

torsdag, mars 16, 2017

De fem stora, är en nyutkommen bok av Jesper Ersgård. Titeln syftar på de skolforskare som i dagens svenska skola utgör en forskningsbas för skolutveckling: Carol Dweck, Michael Fullan, John Hattie, Helen Timperley och Dylan Williams. Ricky Harrysson har läst boken och ställer sig kritisk till såväl Ersgårds tolkningar av svensk skola som en skolutvecklingskultur organiserad kring idéer om effektivitet. (red)

Läs mer

Olle Holmberg & Jan Thavenius: Undervisning och forskning – i skolan

måndag, januari 23, 2017

Avståndet mellan skolvärlden och universitetsvärlden är onödigt stort, och förhållandet mellan forskare och lärare måste göras mer jämbördigt, skriver Holmberg och Thavenius. (red)

Läs mer

Ingrid Carlgren: Medel till forskning som förstärker lärarprofessionen

måndag, april 20, 2015

I regeringens vårbudget avsätts 5 miljoner till det nyöppnade Skolforskningsinstitutet för att initiera ny forskning (ska öka till 20 miljoner nästa år). Det är en bra början. Därigenom öppnas en möjlighet för institutet att redan i år utlysa och fördela medel till praktiknära forskning om undervisning och lärande. Förhoppningsvis blir det därigenom möjligt att i högre utsträckning än nu driva forskningsprojekt där lärare kan medverka. Det är viktigt att så fort som möjligt börja utveckla former för detta…

Läs mer

German Bender: Skolan behöver mindre sunt förnuft – inte mer

onsdag, april 8, 2015

Häromveckan rapporterade Dagens Arena att Alliansregeringens avskaffande av den allmänna behörigheten i gymnasieskolans yrkesprogram genomfördes utan forskningsstöd. Nyheten kom knappast som en överraskning för särskilt många. Det är inte första gången omfattande skolreformer – och för den delen politiska reformer i allmänhet – drivs igenom utan annat stöd än så kallat ”sunt förnuft” (eller ännu värre, fromma förhoppningar).

Läs mer

Caroline Liberg: ”Jag måste använda ord när jag talar till er!”

måndag, februari 2, 2015

Snickaren har en låda med fackord Muraren sina och den som skall styra en stat kan väl inte bara gasta i stormen: Dom där sitter fel! Reva dom där! Jag måste använda ord när jag talar till er Ni måste lära er ord. (Slutorden i Lars Forsells dikt ”Jag måste använda ord när jag talar till er”)

Läs mer

Sten Svensson: Skolpolitikens outgrundliga irrgångar

måndag, februari 2, 2015

Varför driver den borgerliga alliansens partier frågan om betyg från årskurs 4 så hårt? De driver frågan trots att forskningsläget är tydligt. Det finns inget som säger att skolans resultat blir bättre med betyg från årskurs 4. Tvärtom riskerar de svagaste elevgrupperna att halka efter om de betygssätts. Skolan kan bli än mer segregerad om förslaget genomförs. Allianspartierna driver frågan trots att professionen och dess fackliga organisationer är helt emot betyg från årskurs 4. Skolan har nyss genomfört…

Läs mer

Ingrid Carlgren: Lärardriven forskning i motvind

måndag, november 25, 2013

Inom skolforskningen är det jämförelsevis små resurser som går till lärardriven forskning. Staten satsar istället på fortbildning av lärare där resultat från den universitetsbaserade forskningen sammanställs och sprids till skolor och ”konsumeras” av lärarna, skriver Ingrid Carlgren. (red)

Läs mer

Per Acke Orstadius: Vem behöver lektoraten?

torsdag, november 22, 2012

Björklund tänker inrätta nya tjänster som lektorer och förstelärare till en månatlig kostnad av 10 000 respektive 5 000 kronor vardera. Är det för elevernas skull som dessa tjänster inrättas? Eller är det för att bereda jobb åt de 2 000 forskarutbildade som saknar fast tjänst vid våra högskolor och som man tror sig kunna locka över till skolan enligt enmansutredaren Anita Ferm? Mycket tyder på att det är den senare anledningen som gäller. Innehavarna av dessa tjänster ska enligt Ferm…

Läs mer

Lennart Svensson: Relevant kunskapssökande för skolan

måndag, juni 11, 2012

Forskningsmetoder i sig är inte bra eller dåliga utan det avgörande är deras relevans i förhållande till det som undersöks. Kvantitativa metoder behövs att besvara kvantitativa frågor men har brister när det gäller kunskap om mänskliga och sociala fenomen. Det skriver Lennart Svensson när han bemöter Bertil Törestad som kritiserade de kvalitativa vetenskapliga metoderna i inlägget ”Mer vetenskaplig forskning om skolan behövs”. (red)

Läs mer

Jan Thavenius: Forskningsanknytning – med arbetsdelning?

fredag, november 25, 2011

Vetenskapen har en privilegierad ställning i det västerländska samhället, inte minst inom utbildningssamhället. Det kan skapa problem i diskussionen om utbildningens forskningsanknytning och forskningens utbildningsanknytning. Sikten kan skymmas för att inte all forskning är lika relevant och användbar i utbildningen. Vetenskapens hävdvunnet starka sannings- och objektivitetsanspråk kan dölja att också vetenskapen trots strävan efter opartiskhet och saklighet är socialt förankrad i speciella perspektiv och val. Den står inte fri från sociala intressen och värderingar. Utomvetenskapliga drivkrafter sätter sina…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Aina Bigestans
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S på Twitter