Jan Thavenius: Skolpolitik – ett alternativ

måndag, februari 11, 2013

I en tidigare artikel diskuterade jag olika tänkesätt och metoder som varit styrande i samhällsutvecklingen. Främst ägnade jag mig åt den teknokratiska modellen och bristen på kvalificerade offentliga samtal om skolans problem och möjligheter. I det följande tar jag upp tankar kring ett alternativ som just siktar in sig på utvecklande samtal och arbete på alla nivåer i och utanför skolan. Enkelt uttryckt handlar det om att styrningen (utvecklingen av skolan) inte sker uppifrån och utifrån utan genom…

Läs mer

Ingrid Carlgren: Lösningarna är problemet

tisdag, december 25, 2012

I radioprogrammet ”God Morgon Världen” ställdes frågan om det är regeringens fel att resultaten i svensk skola sjunker. Svaret var att det är kommunernas fel och om skolan återförstatligas kommer allt att bli bra. Men Ingrid Carlgren menar att det är dagens rikspolitiska lösningar som genererar problemen och att ett återförstatligande inte är någon lösning. Dagens styrningsideologi med valfrihet, tydliga mål och resultatuppföljning har förändrat skolans kunskapsuppdrag. Förutom att det leder till att lärarna får mer pappersarbete och…

Läs mer

Ulrika Bohlin Den tredje vägen i musikämnet?

torsdag, december 6, 2012

I dagens skola prioriteras ämnena svenska, matematik och engelska medan till exempel musik har lägre vikt och betraktas ibland som ett rekreationsämne.  Men flera forskare har slagit fast att kreativa ämnen har stor betydelse både för elevernas trivsel och för deras prestationer i teoretiska ämnen. Därför måste skolan börja kombinera kunskapsuppdraget och det sociala uppdraget och det behövs en debatt kring dessa frågor, skriver Ulrika Bohlin. (Red)

Läs mer

Ingemar Berglund: Socialdemokraterna och skolpolitiken

onsdag, oktober 3, 2012

Det är oroande att den rapport som tycks bli särskilt betydelsefull för socialdemokraterna när de ska forma den framtida skolpolitiken är så snäv, så relativt okunnig och så inriktad enbart på mätbara kunskaper. Rapporten är skriven av Mats Wingborg och ligger till grund för ett studiematerial som ska användas i partiarbetet. Kunskapsmål och demokratimål hör tätt samman och har varit de centrala målen i våra läroplaner under lång tid, menar artikelförfattaren. Håller socialdemokratin på att nedprioritera demokratimålen? Så…

Läs mer

Jonas Aspelin: En tredje väg för skolan

måndag, maj 28, 2012

Jonas Aspelin försöker i denna artikel ange en tredje väg mellan den “traditionella lärarcentrerade skolan” och den “progressiva elevcentrerade skolan”, mellan “kunskapsskolan” och “omsorgsskolan”. Aspelins konstruktiva försök bör kunna leda in i en diskussi0n om vad dessa begrepp egentligen står för och hur man kan upptäcka möjligheter att komma ur retoriska motsättningar och utveckla verksamma strategier för skolutveckling. S.O.S. har tidigare diskuterat progressivismen bl.a. för att skilja agnarna från vetet. Vi hoppas att S.O.S. får in nya artiklar,…

Läs mer

Ingrid Carlgren: Varför tar inte skoldebatten fart?

måndag, april 23, 2012

Läraryrkets status, undervisningens kvalitet, de sjunkande kunskapsresultaten, de ökande klyftorna och den minskande likvärdigheten är exempel på frågor som av många uppfattas som stora problem i skolan idag och som därför borde vara i fokus av debatten – men av någon anledning tar debatten inte fart. I den här artikeln försöker Ingrid Carlgren förstå varför.

Läs mer

Synne Myreböe: Harrissons bildning

torsdag, april 19, 2012

På SvDs Brännpunkt den 1 april framhåller Dick Harrisson och Katarina Harrison Lindbergh att bildningstanken behöver en folkrörelse och att kunskap måste få en högre, mer prestigefull plats i samhället. Medborgare i allmänhet och blivande lärare i synnerhet har inget intresse för kunskap, ja de ”vägrar att förkovra sig”, hävdas det. Harrison och Lindbergh målar upp en bild av ointresserade studenter, som endast är intresserade av att komma igenom studierna så smidigt som möjligt med allt vad det…

Läs mer

Veronica Flodin: Kunskapens didaktiska problem

torsdag, mars 1, 2012

I Magnus Hultén intressanta debattartikel ”Kunskapens didaktik” (23/2), skulle jag vilja problematisera en underliggande kunskapssyn samt två påståenden: att kunskapen förvanskas i skolan samt att ett problem med dagens kunskapssyn är att distinktionen mellan skolkunskap och vetenskaplig kunskap upplöses.

Läs mer

Magnus Hultén: Kunskapens didaktik

torsdag, februari 23, 2012

Ett problem med dagens kunskapstrend är att den upplöser distinktionen mellan skolkunskap och annan kunskap och vetenskap. Elevernas bristande erfarenhet från utbildningsvärldens olika ämnesområden gör att de ofta misstolkar uppgifterna. Det som lärarna uppfattar som bristande kunskaper hos eleverna kan lika väl vara bristande erfarenheter, anser Magnus Hultén. (red)

Läs mer

Eva-Lotta Hultén: Ordning och reda ger ingen utdelning

fredag, januari 27, 2012

Stora delar av Jan Björklunds skolpolitik har prövats på ett hundratal skolor i Sverige i det så kallade Quadricepsprogrammet. Ett program inspirerat av Lorraine Monroes skolor i Harlem. Tanken var att med en stark ledare, fokus på det mätbara och satsning på traditionella kunskaper, skulle resultaten bli bättre. Men det har inte inträffat i de skolor som arbetat enligt programmet, menar Eva-Lotta Hultén. (red)

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter