Ruhi Tyson: Det behövs mer forskning om alternativpedagogik

måndag, april 23, 2018

I en tid med fokus på mätning, effektiva undervisningsformer och kärnämneskunskaper hamnar de estetiska ämnena ofta i skymundan. Ruhi Tyson skriver att de spelar en viktig för bildning, och inte minst gällande att få elever att känna att skolarbetet är meningsfullt. Men vi vet för lite om vilka effekter de har och Tyson föreslår därför att det skapas ett institut för alternativpedagogisk bildningsorienterad forskning (red).

Läs mer

Skuggan – Anneli Einarsson: Estetiska ämnen och skolans utmaningar

onsdag, mars 30, 2016

De stora utmaningar skolan står inför idag med nyanlända barn och brist på lärare har initierat olika förslag på hur behoven ska mötas. Lärarförbundets Jaara Åstrand kom, den 25 januari på DN Debatt, med förslaget att engagera fler yrkesgrupper i skolan. Det märkliga är att Jaara Åstrand inte säger något om de underutnyttjade lärarkategorier hon själv företräder; lärare i estetiska ämnen, t.ex. drama.

Läs mer

Ingemar Berglund: Liberal skolpolitik

söndag, oktober 12, 2014

Den amerikanska filosofen och liberalen Martha Nussbaum har skrivit en mycket intressant artikel, Skills for life,  som skulle kunnat vara sprängstoff i den svenska valdebatten om skolan, men så blev det tyvärr inte. Nussbaum skriver att vi är inne i en global kris av enorma proportioner. Det är inte den ekonomiska krisen hon menar, utan en kris som kommer att vara långt mer skadlig för den framtida demokratiska utvecklingen, nämligen en världsomspännande kris inom utbildningen.

Läs mer

Jan Nilsson: Att ta ansvar för sitt lärande

måndag, april 14, 2014

Ibland nämns elevers “eget arbete” och “forskning” som inslag i “progressiv” undervisning. Men ingenting kan vara felaktigare om arbetet inte har med kunskapsutveckling att göra. Här visar Jan Nilsson hur undervisningen i en mellanstadieklass reduceras till en fråga om aktivitet och reproduktion – och blir till låtsasundervisning. (red)

Läs mer

Synne Myreböe: Harrissons bildning

torsdag, april 19, 2012

På SvDs Brännpunkt den 1 april framhåller Dick Harrisson och Katarina Harrison Lindbergh att bildningstanken behöver en folkrörelse och att kunskap måste få en högre, mer prestigefull plats i samhället. Medborgare i allmänhet och blivande lärare i synnerhet har inget intresse för kunskap, ja de ”vägrar att förkovra sig”, hävdas det. Harrison och Lindbergh målar upp en bild av ointresserade studenter, som endast är intresserade av att komma igenom studierna så smidigt som möjligt med allt vad det…

Läs mer

Lisa Backhans: Öppet brev till beslutsfattare om musikundervisning

fredag, december 16, 2011

Det pågår en nedmontering av kulturen i skolan. Kommunerna är inte intresserade, säger Lisa Backhans i den här artikeln.  Detta ointresse ska ses mot bakgrund av en långvarig politisk retorik. Redan på 90-talet var Jan Björklund på krigsstigen mot de praktiskt-estetiska ämnena, som han ansåg tog alldeles för mycket plats. Det måste bli mer skola i skolan var hans budskap: “Borrmaskin och symaskin hör till livet utanför och bör stanna där!” Gäller det musik också? (red)

Läs mer

Petra Lundberg Bouquelon: Matematik i skolan – andra vändan

tisdag, april 26, 2011

I en första artikel avslutade jag med att ställa två frågor: Är det möjligt för en lärare i grundskolan att bedriva en undervisning som utvecklar elevernas intresse för matematik och tilltro till sin egen förmåga om läraren själv har mist sin tilltro på sig själv i ämnet och alltså aldrig riktigt haft möjligheten att utveckla ett intresse? Och: Finns det något samband mellan detta och svenska barns sviktande kunskaper i ämnet matematik?

Läs mer

Petra Lundberg Bouquelon: Matematik i skolan – auktoritär monolog eller lärande möte?

tisdag, april 19, 2011

Vi är 24 personer som befinner oss i rummet. Alla utom jag, som är workshopledaren, går sista året på lärarutbildningen med inriktning mot tidigare åldrar, det vill säga förskoleklass till årskurs tre. Alla är djupt koncentrerade på det som pågår framme vid whiteboardtavlan. Där står 6 personer med ansiktet mot den övriga gruppen. De står i sin tur indelade i två grupper med tre i varje grupp, men jag har just tagit en person från den ena gruppen…

Läs mer

Ina Alm: Att skapa kunskap

torsdag, januari 20, 2011

Är det inte lite flummigt det där med kultur i skolan, med skapande och estetiska läroprocesser? Nej, menar Ina Alm, det är en helt felaktig föreställning om man på allvar är intresserad av kunskapsutveckling. I denna artikel diskuterar hon vad skolan kan lära av konstnärers arbete. Skapande och lärande är egentligen två sätt att tala om samma process, det är bara det att man går in i processen från olika håll. (red)

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter