Magnus Erlandsson: Den nya läroplanen för förskolan – storslagen men ouppnåelig?

torsdag, oktober 11, 2018

Förskolans reviderade läroplan är full av goda värden, visioner och mål. Men de tycks krocka med de förutsättningar många förskolor lever under. Och vad skulle egentligen krävas för att få läroplanens alla ambitioner realiserade, undrar Magnus Erlandsson.

Läs mer

Clare Sealy: Förskola kontra traditionell skola – varför de båda har rätt (del 1)

torsdag, mars 29, 2018

I England har det som Sverige kallar förskoleklass och som i England heter “Reception” (Mottagning) alltid tillhört den obligatoriska skolan och barnen börjar där ett år tidigare än här, det läsår de fyller fem. En del skolor i storstäderna tar dessutom emot ännu yngre barn, de som fyller fyra år under läsåret, i så kallad “Nursery” grupp. Tillsammans utgör de ”Early Years”, med egen avdelning inom skolan och med egen personal med förskollärarutbildning. Detta är den första i…

Läs mer

Ingegerd Tallberg-Broman: Förskolan och kunskapsnationslogiken

torsdag, januari 25, 2018

Försko­lan motiveras allt mer som plats för undervisning och utbildning, samtidigt som förut­sättningarna för detta minskar, skriver Ingegerd Tallberg-Broman. (red.)

Läs mer

Mats Olsson: En förskola i bildningens tecken?

måndag, maj 15, 2017

Mats Olsson lyfter här frågan om avsaknaden av bildning i förskollärarutbildningen (red.)

Läs mer

Sven Persson: Har vi en likvärdig förskola för alla barn?

torsdag, oktober 1, 2015

Ett övergripande mål för det svenska skolsystemet är utbildningen ska vara likvärdig och att alla barn ska ha lika tillgång till en utbildning av hög kvalitet. Enligt Skollagen kan likvärdighet belysas främst utifrån tre grundläggande aspekter: lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och att utbildningen ska vara kompenserande. Vi vet att den svenska skolan inte lever upp till detta mål. Betydelsen av elevens kön och socioekonomiska bakgrund för elevers resultat är fortsatt stor och har ökat…

Läs mer

Viveca Brozin Bohman: Elvesonpriset för demokratiarbete med barn

söndag, februari 22, 2015

Det började med funderingar om ett bättre sätt att bemöta barn med svårigheter. Resultatet blev ett demokratiskt lyft för alla barn på avdelning Blå på Taffelbäckens förskola i Undersåker. För samspelet med barnen har Helen Johansson, Anna Toutin och Karolina Olsson fått Elvesonpriset för år 2014. (red)

Läs mer

Sinan Celepli: Konsekvenser när utsatta barn utesluts ur förskolans gemenskap

måndag, maj 20, 2013

Alla barn har inte lika möjligheter att gå i förskola. Trots att forskningen har visat på förskolans positiva effekter har barn till arbetslösa och föräldralediga inte tillgång till förskola fullt ut, skriver Sinan Celepli. (red)

Läs mer

Eva-Lotta Hultén: Investeringar i förskolan – tillgångar i kommunens balansräkning

tisdag, april 6, 2010

Tänk om fler kommuner kunde inse att tidiga investeringar i barns välfärd, t.ex. i förskolan, kan få betydande långsiktiga konsekvenser när det gäller att förebygga psykisk ohälsa och sociala problem – och att man dessutom kan spara pengar på det sättet. Men det kräver att kommunens ekonomi och verksamhet ses som en helhet och planeras som en helhet. (red)

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter