Jan Thavenius: Elevers kunskaper och erfarenheter

torsdag, september 19, 2013

Jan Thavenius skrev för några veckor sedan en artikel om att elevers kunskaper och erfarenheter är viktiga utgångspunkter för en lärare som planerar och genomför undervisning. Han lovade då att återkomma med en text om erfarenhetspedagogik. Den kommer här. (red)

Läs mer

Philip Lantz : Vi måste ställa oss frågan: ”Vad ska vi lära oss?”

torsdag, juni 13, 2013

Skolan behöver satsa mer på social kompetens, samarbetsförmåga, tolerans med mera och läroplanerna behöver utformas för att stärka dessa förmågor, skriver Philip Lantz . (red)  

Läs mer

Christer Wigerfelt: Morgondagens kunskap skapas på nya arenor

måndag, juni 10, 2013

Har vi en utbildningskris? Ja det finns tecken på kris i alla utbildningsinstitutioner på alla nivåer både i Sverige och internationellt, skriver Christer Wigerfelt. (red)  

Läs mer

Mats Björnsson: Icke-kognitiva förmågor

torsdag, april 4, 2013

Ska man betygsätta sådant som ordningsamhet, intresse, envishet? Det är förmågor som har betydelse för elevens framgång senare i livet – och också för de ämnesteoretiska studierna i skolan. (red)

Läs mer

Lennart Swahn: Skolans fundamentala problem är läraren som undervisare

måndag, mars 25, 2013

Skolan kommer de närmaste tre till fem åren att genomgå mera radikala förändringar än under de senaste 150 åren. Det är den moderna informations- och kommunikationsteknologin ICT som driver fram genomgripande reformer. Dagens skolpolitiker, skolexpertis, skolforskning, och skoldebatt ignorerar totalt dessa enorma möjligheter att direkt skapa en förstklassig skola.

Läs mer

Ingemar Berglund: Hjärnan är som en skog

torsdag, mars 7, 2013

Den utbildningspolitiska debatten utgår ifrån ett snävt perspektiv på hur hjärnan fungerar.  När det gäller lagring av sinnesintryck och kunskaper och hur vi minns, finns det i den moderna hjärnforskningen stöd för att se hjärnan som en skog där våra tankespår är som stigar. Dessa stigar bildar nätverk i skogen och ju mer vi rör oss utefter dem, desto mer upptrampade och lättframkomliga blir de. När vi möter andra människor, deras värderingar, kunskaper och erfarenheter eller blir utmanade…

Läs mer

Lars Pålsson Syll: Kunskap och lärarutbildningens kris

torsdag, februari 28, 2013

“Med bättre kunskaper kan tillväxten öka även om de materiella resurserna är begränsade.” Lars Pålsson Syll diskuterar s.k. endogen tillväxt som gör utbildning till samhällets viktigaste fråga, om man vill behålla och utveckla välfärden. Då är lärarna centrala som motorer i arbetet. Men hur behandlas lärarna, deras utbildning och yrkesvillkor? (red)

Läs mer

Jan Thavenius: Skolpolitik – ett alternativ

måndag, februari 11, 2013

I en tidigare artikel diskuterade jag olika tänkesätt och metoder som varit styrande i samhällsutvecklingen. Främst ägnade jag mig åt den teknokratiska modellen och bristen på kvalificerade offentliga samtal om skolans problem och möjligheter. I det följande tar jag upp tankar kring ett alternativ som just siktar in sig på utvecklande samtal och arbete på alla nivåer i och utanför skolan. Enkelt uttryckt handlar det om att styrningen (utvecklingen av skolan) inte sker uppifrån och utifrån utan genom…

Läs mer

Ingrid Carlgren: Lösningarna är problemet

tisdag, december 25, 2012

I radioprogrammet ”God Morgon Världen” ställdes frågan om det är regeringens fel att resultaten i svensk skola sjunker. Svaret var att det är kommunernas fel och om skolan återförstatligas kommer allt att bli bra. Men Ingrid Carlgren menar att det är dagens rikspolitiska lösningar som genererar problemen och att ett återförstatligande inte är någon lösning. Dagens styrningsideologi med valfrihet, tydliga mål och resultatuppföljning har förändrat skolans kunskapsuppdrag. Förutom att det leder till att lärarna får mer pappersarbete och…

Läs mer

Ulrika Bohlin Den tredje vägen i musikämnet?

torsdag, december 6, 2012

I dagens skola prioriteras ämnena svenska, matematik och engelska medan till exempel musik har lägre vikt och betraktas ibland som ett rekreationsämne.  Men flera forskare har slagit fast att kreativa ämnen har stor betydelse både för elevernas trivsel och för deras prestationer i teoretiska ämnen. Därför måste skolan börja kombinera kunskapsuppdraget och det sociala uppdraget och det behövs en debatt kring dessa frågor, skriver Ulrika Bohlin. (Red)

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter