Ellen Delblanc: Sluta sönderanpassa skrivundervisningen

Undervisning i skrivande fungerar dåligt, på grund av alltför stora förenklingar i syfte att anpassa till och underlätta för eleverna, menar Elllen Delblanc, och uppmanar till högre krav på och förtroende för de elever som har svårt att lära sig skrivande (red.). 

Vad gäller skrivundervisning upplever jag att många elever har lämnats i sticket. Flera av mina elever kan knappt skriva ett brev när de kommer upp i gymnasiekurserna på Komvux. Elevernas bristande skrivförmåga är även något som följer med ända upp till universitetsnivå, vilket forskarna Gunlög Josefsson och Sara Santesson (2017) konstaterar i sin undersökning vid Lunds universitet. Men vad beror detta då på? Det finns ju såklart flera olika anledningar, men en av dem är att vi sönderanpassar skrivundervisningen.

Att anpassa sin undervisning efter elevers förutsättningar är något alla vi lärare är bekanta med och vana vid. Det är något vi måste göra och det kan vara både svårt och givande. Våra elevgrupper ser aldrig likadana ut och det heterogena klassrummet är ett faktum oavsett vilken skola du befinner dig i. Men det finns anpassningar som inte är gjorda utifrån elevers behov och som snarare stjälper än hjälper. Detta är vad jag kallar för sönderanpassning och det är dags att vi slutar med det!

Sönderanpassning innebär att man istället för att ge eleverna det stöd de behöver för att nå sina mål och utvecklas i sitt lärande, sänker kraven och ”förenklar” undervisningen så till den grad att den inte längre utmanar eleverna i de kunskaper den ämnar lära dem. I skrivundervisningen kan det handla om att man aldrig låter eleverna läsa exempeltexter som inte följer den exakta struktur man behandlar. Eleverna får istället läsa torra, intetsägande texter som följer alla regler och som är skrivna med ett så enkelt språk som möjligt. Sedan förväntas de reproducera det innehållet. Språket sätts inte in i en kontext och blir innehållslöst. Som lingvisten Michael Halliday konstaterar utvecklas språk genom meningsfulla sammanhang och innehåll. Därför måste vi sluta anpassa bort innehållet i våra exempeltexter och sluta använda dem enbart som formler som ska reproduceras.

Ytterligare ett exempel på sönderanpassning i skrivundervisningen kan vara att man medvetet lär eleverna fel saker för att det korrekta anses vara för svårt. Detta såg jag exempel på under min praktik när min handledare medvetet lärde ut fel regler vid referenshantering för att han ansåg att de riktiga reglerna var för komplicerade. Hur ska eleverna klara det akademiska skrivandet på universitetsnivå om de aldrig får lära sig hur man gör? Det är inte konstigt att elevernas kunskaper är bristande om man medvetet lär dem fel saker. Det är dags att vi slutar anpassa bort regler och normer för skrivande så att elever kan lära sig rätt från början!

Sönderanpassning leder till att eleverna inte får det stöd de behöver. Det leder till att de inte når de kunskapsmål som behövs för att klara sig i högre utbildningar. Detta kan vi se exempel på i Anders Jönssons studie (2020) där det framgår att elever som har svårt att nå målen upplever att de får förenklade uppgifter och sänkta förväntningar istället för att få det stöd som krävs för att de ska utvecklas. Vi ser det från lågstadiet ända upp till universitetet. Det är ett stort problem i vår skola, men även i samhället som stort. Att kunna skriva är viktigt för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Därför behöver vi ge mer stöd, tid och resurser för de elever som inte når målen istället för att sönderanpassa vår undervisning.

Vi måste sluta behandla våra elever som att de inte kan och istället ge dem tillräckligt med stöd för att utveckla sitt skrivande. Sluta ge eleverna förenklade exempeltexter utan substans. Sluta undervisa fel regler för att vi tror att det är det enda de kan. Sluta ta bort alla uppgifter som utmanar dem. Sluta ha så låga förväntningar på elever. Sluta sönderanpassa skrivundervisningen!

Ellen Delblanc är lärare i svenska, svenska som andraspråk och religion på Komvux

Foto: Aaron Burden

One Comment on “Ellen Delblanc: Sluta sönderanpassa skrivundervisningen

  1. Tack Ellen för att du lyfter denna viktiga poäng. Jag tänker att det är otroligt viktigt att eleverna ser exempelvis, sin skrivkunskaper som en möjlighet att uttrycka något för dem meningsfullt, vilket kan göras på långt fler sätt än vad som ryms inom en snäv mall för hur exempelvis ett brev skall vara strukturerat. Rimligtvis kommer de vilja förmedla detta på ett sätt som är begripligt för mottagaren. Under min tid som gymnasielärare fick jag uppleva hur elever utvecklade metoder för att massproducera text snarare än att använda skrivandet som ett sätta att reflektera och säga något meningsfullt. Detta är i mina ögon en kontraproduktiv men fullt rimlig strategi när allt för många rapporter skall skrivas på allt för kort tid. En del i att upprätthålla de höga förväntningar vi vill se är att också ge eleverna tillräckligt med tid för att skriva kvalitativ text.
    Tack återigen för ditt inlägg.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »