Redaktionen: Ett manifest för skoldebatten

För tolv år sedan startades sidan Skola och samhälle och den har varit en viktig del av skoldebatten ända sedan dess. De senaste åren har skoldebatten tagit välkommen vändning men tyvärr verkar det skolpolitiska klimatet inte dra nödvändiga lärdomar av skolans problem och behov. Den nytillträdda redaktionen hoppas att Skola och samhälle kan fortsätta vara en viktig del av den framtida skoldebatten.

För tolv år sedan, år 2010, startades Skola och samhälle av flera akademiker, lärarutbildare och fackligt anknutna personer (Ingrid Carlgren, professor i pedagogik; Solweig Eklund, tidigare vice ordförande i Lärarförbundet; Olle Holmberg, tidigare chef för Lärarutbildningen vid Malmö högskola; Göran Levin, tidigare utbildningschef för Lärarutbildningen vid Malmö högskola; Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria; Sten Svensson, tidigare chefredaktör för Lärarnas tidning; Jan Thavenius, professor i litteraturvetenskap).

På den tiden formulerades syftet med sidan på följande sätt:

”Initiativet att starta S.O.S. hade direkt att göra med villkoren för den offentliga diskussionen om skola och lärarutbildning. Dominerande media gav och ger mycket lite utrymme för en fördjupad och kritiskt granskande utbildningsdebatt. Det mesta som sägs i offentligheten handlar om skolans och lärarutbildningens brister. Det är en svart bild av tillståndet i den svenska skolan som målats upp: mobbning, brist på ordning, kunskapsfientlighet, sjunkande kunskapsresultat, alltfler elever klarar inte målen, dåliga lärare på grund av en otillräcklig lärarutbildning o.s.v.”

Tolv år senare har tidskriften bytt redaktion några gånger och flera personer har engagerat sig såväl i föreningen bakom SOS som i debatten som pågår på sidan. Den nuvarande och nytillträdda redaktionen och styrelsen för Skola och samhälle ser ett behov av att både förvalta sidans arv och ett behov av en viss förnyelse av sidans mål. Skoldebatten har rasat i allt högre takt, fler röster har fått utrymme såväl här som på debattspalterna i de större tidningarna. Skoldebatten tog under tidiga 2020-talet en välkommen vändning, från den förenklade negativa bilden av skolan, skolans personal och lärarutbildningen till en debatt om skolsystemets organisation och styrning och de förutsättningar skolor, lärare och elever ges för sitt arbete. Inte minst har skolmarknadens negativa konsekvenser belysts i högre grad och dess konsekvenser för skolans likvärdighet, ekonomi och styrning har åskådliggjorts både för skolvärldens invigda och för utomstående aktörer.

Nu står vi med en ny regering vid makten och i regeringens skolpolitiska manifest finns få tecken på att lärdomarna från den förnyade skoldebatten impregnerat några djupare insikter i reformförslagen. Snarare syns tecken på en mer repressiv, segregerande och kontrollerande skolpolitik som varken kommer ta tag i skolmarknadens grundläggande problem eller förbättra lärarnas arbetssituation. Den allt bredare spridningen av anti-demokratiska instinkter och förslag sätter skolans situation i ett allt mörkare ljus. Behovet av en initierad, nyanserad och kritisk debatt har inte blivit mindre än det var under det dryga decennium sedan sidan startades.

Den nya redaktionen har med anledning av detta samlats och skissat på uppdaterad vision för sidan, en samling syften som förvaltar sidans arv och för en ny skolpolitisk debatt framåt i ett nytt politiskt landskap.

Vi betraktar debatten som ett ändamål i sig. En kritisk debatt om utbildningsfrågor har ett värde bortom dagsaktuella ämnen. Därför vill vi både bjuda in till ett slags metadebatt om skoldebatten i sig, men vi vill också erbjuda en plats för en bredd av olika perspektiv och åsikter. Vi uppmanar därför fler att ta plats på Skola och samhälle.

Vi hoppas att Skola och samhälle kan synliggöra skola och utbildning som en komplex arena. Vi uppmuntrar därför till en kritisk, fördjupad och nyanserad debatt där maktkritik och kritik av dominerande perspektiv ska få utrymme. Vi vill att ”enkla sanningar” utmanas, nyanseras och problematiseras i debattinläggen.

Sidan ska därför vara en plats som ger lärare professionell makt att diskutera skolans innehåll och form, som bidrar till att återupprätta lärares status och autonomi samt problematiserar olika styrningsmekanismer för skolan och skolans professioner. Samtidigt måste skolans roll i samhället, som kunskapsinstitution, bildningsinstitution och som en plats för likvärdighet, inkludering och demokratiskt uppfostran diskuteras. Förskolan är en plats som har varit något osynlig på denna sida. Vi hoppas också kunna locka fler bidrag om denna viktiga skolform.

Till slut kan Skola och samhälle förstås som en mötesplats. Här kan t.ex. lärare, forskare, politiker och journalister både hitta plats att debattera och hitta underlag för vidare diskussion på andra arenor.

Vi ser fram emot att fortsätta vara en plattform för en bred skoldebatt det kommande decenniet.

Redaktionen

One Comment on “Redaktionen: Ett manifest för skoldebatten

  1. Jag har först nu hittat er på Facebook. Skrev på uppmaning av Olle Holmberg en artikel augusti 2014 med rubriken Skolan och demokratin. Nu har politiker vaknat, konsekvenser av att socialisationen ej längre blivit obligatoriskt sedan Lpo 94 infördes hösten 1996 är skrämmande, ökande utanförskap i form av idag drastiskt antalet kriminella ungdomsgäng och skjutningar samt hemmasittande. Var ligger ansvaret? Vad görs av vem och vilka åtgärder krävs? När och hur?

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »