Anders Jönsson: Ska vi slopa skolutveckling, eller?

Anders Jönsson vid högskolan i Kristianstad ifrågasätter här om utvecklingsprojekten som tar tid för lärarna ute på skolorna egentligen leder till ökad undervisningskvalitet och pekar på vikten av bra strukturer under de formativa åren på lärarutbildningen och den första tiden i yrkeslivet. Red.


Om man – som jag – tillbringar mycket tid på #skoltwitter, inser man snart att det nästan inte går en dag utan att folk i detta forum förfasar sig över olika former av skolutvecklingsinsatser. Nyligen var det ett protokoll för lektionsbesök, där skolledare kunde kryssa i observationer och skriva reflektioner kring exempelvis lektionsstart, tillgänglig lärmiljö och värdegrundsarbete. Mallar som stöd för lektionsplanering är ett annat exempel, liksom olika former av systematiskt kvalitetsarbete eller kollegialt lärande.

Utifrån reaktionerna på dessa insatser är det lätt att dra slutsatsen att lärare – åtminstone de som uppehåller sig på Twitter – är extremt obenägna till förändring. Det är möjligt att det finns ett korn av sanning i detta, men det vore en orättvis förenkling.

Oavsett om jag ser till min yrkesroll som lärare eller som forskare, är jag också starkt ovillig att ta råd av (och än mindre bli styrd av) någon som inte behärskar yrket lika väl som jag. Jag vill inte heller ägna tid åt saker som snarare avleder min uppmärksamhet från det som är kärnan i min yrkesutövning, än som stöttar densamma. Om den undervisning (eller forskning) jag bedriver fungerar som den ska, varför skulle jag förväntas ändra ett fungerande koncept eller ingå i sammanhang som jag upplever stjäl min tid? Det finns en uppenbar risk att vissa insatser snarare hindrar och begränsar välfungerande lärare i deras yrkesutövning, än att faktiskt stötta och utveckla undervisningspraktiken. Denna risk ökar rimligen om insatserna är standardiserade och slentrianmässigt riktar sig mot samtliga lärare, trots att alla lärare inte har samma utvecklingsbehov.

Detta betyder emellertid inte att alla skolutvecklingsinsatser därmed är överflödiga. För att ta ett exempel: vi har i våra studier (Jönsson, 2018; Klapp & Jönsson, 2020) sett att lärare hanterar stöd till lågpresterande elever väldigt olika. Vissa lärare kan, till synes helt utan ansträngning, skapa stödstrukturer inom ramen för den ordinarie undervisningen, och därmed inkludera lågpresterande elever i klassrumsaktiviteterna. Eleverna märker inte ens att det finns några anpassningar. Några av de lärare vi intervjuat är inte heller riktigt medvetna om hur de gör, utan gör det per automatik, och har därför svårt att beskriva sina strategier. Andra lärare arbetar systematiskt utifrån medvetna principer. Oavsett vilket, så fungerar det.

Men det finns också lärare som inte alls förmår genomföra motsvarande anpassningar och där närvaron av lågpresterande elever istället blir ett hinder för undervisningen. Dessa elever får därför genomföra andra uppgifter än övriga elever eller exkluderas på andra sätt från de gemensamma klassrumsaktiviteterna. Detta leder inte sällan till konflikter med eleverna, som tappar motivationen för skolarbetet och istället stör på lektionerna för att få uppmärksamhet. Både lärare och elever hamnar i en ond cirkel, som är svår att ta sig ur.

Utifrån exemplet ovan är det tydligt dels att det finns en spridning i lärarskicklighet bland verksamma lärare, dels att man på något sätt behöver hjälpa de lärare som inte på egen hand förmår skapa en undervisning som inkluderar samtliga elever. Men hur ska man göra för att hjälpa dessa lärare, utan att man samtidigt hindrar eller begränsar välfungerande lärare, till exempel genom generella insatser som ”drabbar” alla?

Frågan blir inte nödvändigtvis enklare att besvara om man bläddrar i den internationella forskningslitteraturen. Här kan man se att det – i likhet med exemplet ovan – ofta rapporteras stora och varaktiga skillnader i lärares yrkesskicklighet, även för lärare med likvärdig erfarenhet och utbildning (se t.ex. Kane m.fl., 2008). Man kan också se att vi ofta är formbara under våra första år som lärare, men sedan stagnerar så sakteliga. Lång erfarenhet är alltså ingen garanti för god undervisning. Det tycks dessutom vara så att mer verksamhetsförlagd utbildning kan göra så att vi stagnerar snabbare, genom att vi socialiseras in i de mönster som finns på en viss arbetsplats. Som om inte detta vore nog, tyder forskning på att fortbildningsprojekt för verksamma lärare, precis som akademiska examina på mer avancerad nivå, sällan leder till några tydliga förbättringar av undervisningen (se t.ex. Harris & Sass, 2011).

Utifrån ovanstående är det svårt att inte fastna i tanken om hur viktig lärarutbildningen är, så att vi går in i de formbara åren med redskap för en god undervisningspraktik. Men också hur viktigt det är med ett stöd från arbetsgivaren under dessa år, så att man inte fastnar i mindre goda sätt att tänka och arbeta, utan behåller någon form av öppenhet inför möjligheten att utvecklas vidare i sin yrkesroll. I det här sammanhanget tänker jag på när jag jobbade tillsammans med tandläkarutbildningen i Malmö. Där lade man mycket tid och kraft på att skapa strukturer, både tankemässiga och arbetsrutiner, för hur de blivande tandläkarna skulle kunna fortsätta utvecklas under sitt yrkesliv. Jag vet inte hur mycket tid man ägnar åt detta på landets olika lärarutbildningar, men för mig låter det som en viktig investering för att vi som lärare ska fortsätta utvecklas och kunna möta nya utmaningar, snarare än stagnera.

Anders Jönsson är professor i didaktik vid Högskolan Kristianstad.

Referenser
Harris, D. N., & Sass, T. R. (2011). Teacher training, teacher quality and student achievement. Journal of Public Economics, 95(7–8), 798-812. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.009
Jönsson, A. (2018). Meeting the needs of low-achieving students in Sweden: an interview study. Frontiers in Education: Special Educational Needs, 3 (63). https://doi.org/10.3389/feduc.2018.00063
Kane, T. J., Rockoff, J. E., & Staiger, D. O. (2008). What does certification tell us about teacher effectiveness? Evidence from New York City. Economics of Education Review, 27(6), 615-631. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2007.05.005
Klapp, A., & Jönsson, A. (2020). Scaffolding or simplifying: Students’ perception of support in Swedish compulsory school. European Journal of Psychology of Education, 36, 1055-1074. https://doi.org/10.1007/s10212-020-00513-1

6 Comments on “Anders Jönsson: Ska vi slopa skolutveckling, eller?

 1. Intressanta funderingar. Två spontana tankar som dyker upp i huvudet. 1) London Challenge, som jag uppmärksammar i mitt inlägg den 8 sep, kan sägas falsifiera din tanke om att slopa skolutveckling. 2) Svensk skolutveckling är huvudsakligen driven av staten gm Skolverket. Stora massiva fortbildningsinsatser med svagt utfall, t ex Matematiklyftet, Samverkan för bästa skola. Hundratals miljoner som rullar, men skral eller ingen ökad måluppfyllelse. Denna typ av skolutveckling kan nog skrotas utan att det märks.

 2. Hej Arne, och tack för din kommentar. Detta är ett ämne som kanske inte riktigt ryms i så här korta texter, och det finns garanterat flera exempel som på olika sätt motsäger det jag skriver. Det jag främst ville säga var dock att det finns risker med att behandla lärare som en homogen grupp, vilket bidrar till att vissa storskaliga satsningar (precis som du skriver) inte alltid ger de resultat vi hoppats på.

 3. En viktig fråga. Hos oss har vi gått från kaos till studiero och kollegiala processer har varit en viktig fråga. Farligt om det blir för mycket top-down. De fina praktikerna bör lyftas fram och det innebär att flera lärare behöver få synas och bidra. En koppling till vetenskap bör göras för en samsyn på vetenskaplig grund. Hos oss jobbar vi med samarbeten och mot en teach-meet varje år. Samarbete och samsyn kännetecknar framgångsrika skolor.

  • Tack Maria! Sedan jag startade den här diskussionen har jag fått flera exempel på framgångsrik skolutveckling, som tar hänsyn till lärarnas behov på ett bättre sätt än många top-down-initiativ tycks göra. Detta är glädjande, men jag hade gärna velat veta hur det ser ut generellt på svenska skolor och om dessa exempel är regel snarare än undantag.

   • Säkert är det undantag om man ställer det mot alla olika lyft som processas via Skolverket. Någon borde undersöka frågan om så inte gjorts. För min egen del har jag lärt mig ett och annat främst från den internationella arenan. På senare år har dock kommit böcker som visar vad som krävs. Med tanke på den stora turbulensen bland rektorer borde det i sanning vara en prioriterad fråga. Långsiktighet krävs och kunskap om framgångsfaktorer.

 4. Visst är det viktigt med skolutveckling! Men de top-downinitiativ som jag och så många andra drabbats av är i bästa fall tidstjuvar utan effekt. I sämsta fall försämrar de verksamheten, bland annat genom att göra lärare intuitivt negativa till själva begreppet “utveckling”.
  Ge istället lärare möjlighet att uttrycka och ta initiativ till egen utveckling, ensamma eller kollegialt. De förstelnade lärare som främst ser fram emot pensionen kan i bästa fall ryckas med (jag har sett flera sådan exempel), annars får man helt enkelt låta dem vara ifred.
  Och låt grundutbildningen genomsyras av att forma en läraridentitet med integritet och stolthet. Utbildningsdeformer och läroplansomskrivningar kommer och går, men lärarna består i många år. (Om de inte som nu flyr yrket redan som unga.)

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

  Translate »