Ingrid Carlgren: Varför sjunker resultaten i den svenska skolan?

Förra året vid den här tiden orsakade radioprogrammet “Kris i skolan?” häftiga diskussioner angående den svartmålning av tillståndet i svensk skola som pågått en längre tid. Det var en efterlängtad debatt. Frustrationen är stor hos många som arbetar i skolan eller med skolfrågor och inte känner igen den skola som beskrivs i mediernas ensidiga och negativa rapporteringar. Dessvärre blev också debatten som följde alltför ensidig – eller snarare polariserad. På ena sidan försvararna av den nuvarande skolpolitiken som fortsatte hävda att det mesta i skolan är dåligt – och på den andra, kritikerna av den nuvarande skolpolitiken som i stort sett hävdade att allt är bra. Det kan inte vara rimligt att hävda att allt är bra i den svenska skolan samtidigt som resultaten vid internationella jämförelser sjunker och klyftan mellan olika elevgrupper växer. Länge var vi många som ville tro att svenska elever istället utvecklade andra, mer kvalificerade kompetenser. Ett resultat, som för min del krossade det hoppet, var när Skolverkets uppföljningsanalyser av TIMSS visade att det de svenska eleverna är bäst på är de allra mest rutinartade och mekaniska uppgifterna.

Den mest seriösa rapporten hittills om vilka slutsatser som går att dra angående de svenska resultaten i internationella kunskapsmätningar kom Jan-Eric Gustafsson med strax före sommaren 2009. Den bygger på en analys av 40 års internationella mätningar och visar i huvudsak följande:

 1. fram till 1995 låg Sverige i topp i allt utom matematik (just 1995 nådde dock matematikkunskaperna en topp)
 2. efter 1995 börjar resultaten sjunka, framförallt i naturvetenskap,
 3. efter 2000 sjunker resultaten påtagligt – detta gäller även modersmålet, där Sverige länge legat bra

Det är alltså uppenbart att det inte är den gamla ”socialdemokratiska flumskolan” från före 1990-talet som är underpresterande utan den nya, mål- och resultatstyrda skolan. Jan-Eric Gustafsson diskuterar – och utesluter – ekonomin och den ökande invandringen som möjliga förklaringar till de sjunkande resultaten.

Detta har uppmärksammats av företrädare för den nuvarande utbildningspolitiken, som är i full färd med att konstruera nya förklaringar till skolans misslyckande. Framförallt pekas nu brister i uppföljning och kontroll ut som orsaker. För varje konstaterad brist (elever som inte lyckats bli godkända i grundskolan, för stor variation i resultaten mellan skolor och kommuner, bristande likvärdighet i betygen eller betygsinflation) är förslagen till lösningar desamma: ökad kontroll och förbättrad uppföljning.

Jag menar att också kritiken mot den nuvarande utbildningspolitiken behöver ta avstamp i den bild som Jan-Eric Gustafsson ger. Även om de internationella jämförelserna är ytterst vanskliga att dra slutsatser ifrån utan kompletterande information och kan kritiseras både vad gäller innehållet i det de mäter och sätten på vilka de utförs, så tycks den nedåtgående trenden vara ett faktum. Vi behöver diskutera såväl orsaker som konsekvenser av detta och vi behöver alternativ till det ensidiga fokuserandet på kontroll och uppföljning. Jag ska här ta upp tre alternativa förklaringar som leder till helt andra slutsatser.

För det första menar jag att det är de föreslagna lösningarna som är det största problemet. Varje gång ett nytt skolproblem presenteras följer ett förslag om ökad kontroll. Mer kontroll och nya uppföljningssystem har blivit svaret på det mesta. Ju mer kraft som sätts in på att kontrollera och följa upp desto mer krav ställs på lärarna att ägna sig åt sådana aktiviteter istället för att undervisa. Detta drabbar i sin tur eleverna, som dels får mindre undervisning och dels en undervisning som präglas av resultatuppföljningen. Satsningen på ökad kontroll är att styra med piska. Det kan säkert påverka resultatbilden till en del, men erbjuder inga lösningar på de underliggande problemen. Det grundläggande problemet är inte att vi inte vet vilka elever som har svårt att klara skolan – det grundläggande problemet är snarare att vi inte vet hur de eleverna ska kunna hjälpas. Vilket också hänger ihop med att vi inte har tillräckliga kunskaper om vari deras svårigheter består. Att endast föreslå lösningar som innebär kontroll eller betygssättning i lägre åldrar innebär att hantera undervisning och lärande som om det enbart vore en fråga om piska och morötter och inte om kunskap och ett professionellt yrkesutövande.

För det andra innebär utvecklingen mot alltmer individualiserade arbetsformer ett problem. Det beror framförallt på att när det individuella arbetet ökar så påverkas den gemensamma undervisningen kraftigt. Inte endast genom minskad tid utan också genom att det blir allt svårare att tillsammans undervisa elever som befinner sig i sina individuella spår. Eleverna blir därför hänvisade till de resurser de kan hämta på annat håll än skolan.Vi vet att en stor del av de sjunkande resultaten kan förklaras av ökande klyftor och av att gruppen ’svaga’ elever växer. När den gemensamma undervisningen försvinner får den socio-ekonomiska bakgrunden allt större genomslag i skolresultaten.

För det tredje, och sammanhängande med det ökande individuella arbetet i skolan, är uppdelningen av eleverna i G, VG och MVG-spår förödande. Eleverna väljer själva vilket spår de ’klarar av’. Eftersom s.k. G-uppgifter brukar vara av fakta-karaktär och mer komplicerade förklaringar och resonemang knyts till de högre betygsstegen kommer G-eleverna aldrig i kontakt med annat än ganska trivial kunskap. I kontrast mot det kan man se den traditionella undervisningens kollektiva genomgångar som tillfällen för alla elever att sätta in kunskaperna i ett sammanhang och få en grund att relatera fakta till. Alla elever följde i princip samma läro- och kursplan även om inte alla lärde sig lika mycket. Med det nya spår-tänkandet följer de olika elevgrupperna olika läro- och kursplaner. Det finns dessutom mycket som talar för att den undervisning som erbjuds G-eleverna (som sannolikt är den största gruppen) inte är i överensstämmelse med läro- och kursplaner.

De tre problemområden jag har pekat ut leder till andra slutsatser än att öka kontrollen. Tvärtom behöver utrymmet för lärares professionella yrkesutövande ökas, sammanhangs-skapande undervisning utvecklas och uppdelningen av eleverna i olika kunskapsspår omedelbart avbrytas!

3 Comments on “Ingrid Carlgren: Varför sjunker resultaten i den svenska skolan?

 1. I grund och botten är det inte styrdokumenten det är fel på (även om mycket kan sägas om deras utformning och implementering) utan faktiskt lärarkåren. De flesta lärare förstår inte läroplanens andemening av att träna färdigheter genom successivt ökad elevdemokrati.

 2. Ingrid Carlgren.

  Du har en sund och riktig inställning till undervisning, men du måste inse att förutsättningarna för en trivsam och effektiv skola ligger i organisation, mål, utvärdering och andra funktioner som lärare oftast inte får påverka. Angrip politikerna och deras enorma okunnighet och maktlystnad! Du skriver:

  (Citat): För det andra innebär utvecklingen mot alltmer individualiserade arbetsformer ett problem. Det beror framförallt på att när det individuella arbetet ökar så påverkas den gemensamma undervisningen kraftigt. Inte endast genom minskad tid utan också genom att det blir allt svårare att tillsammans undervisa elever som befinner sig i sina individuella spår.(Slut citat)

  Timplaner, årskurser, skolscheman och byråkrati gör individualisering omöjligt. Men skolan MÅSTE anpassas till elevens förmåga och intresse! Med intresse menar jag båda vad som intresserar eleven och vad som ligger i elevens intresse – vilket inte alltid är samma sak. Det är långt viktigare än att tvinga fram en “gemensam undervisning” = samma krav för alla! Skolan blir då en prokustus-säng!

  Om läraren får ta över ledningen och ha samma lilla elevgrupp kontinuerligt i flera veckor, så sker inte det som du skriver. Då går det alldeles utmärkt att både individualisera och bedriva undervisning med alla elever samtidigt. Det går att blanda samarbete i grupp med individuella arbeten och gemensamma lektioner ledda antingen av läraren eller av en eller flera elever. Läraren får till stånd ett samarbete där alla arbetar och hjälper till efter förmåga. Där elever kan bli lärare åt sig själva och sina kamrater.

  DEN SKAMLIGA ORGANISATION SOM POLITIKER STÅR BAKOM FÖRSTÖR MÖJLIGHETER TILL INDIVIDUALISERING OCH SAMARBETE! DEN HUGGER HUVUDET AV UNDERVISNINGEN!

  Där tvingas läraren att starta en lektion med elever han/hon träffar sporadiskt för att bryta den efter 40 minuter. Läraren skall sedan springa till en annan sal och andra elever, starta om på nytt, kanske på ett annat stadium och i att helt annat ämne. Ständiga nysstarter ständigt nya elever. För eleverna är organisationen ännu värre. De förstår det inte förrän de koncentrationsläser ett och samma ämne för samma två, tre eller fyra lärare. De kan då äntligen få studiero och den undervisning de behöver,

  Vår skola är en Prokustus-säng. Prokustus (grekisk mytologi) hade ett rum och en säng som han hyrde ut åt resande. Men om hyresgästen var för kort för sängen, så sträckte han honom tills han fyllde ut. Var gästen för lång, så högg han av huvud eller fötter tills kroppen passade sängen!

  Den gemensamma undervisningen – timplaner, årskurser och ett virrvarr av folk som springer om varandra i stället för att samarbete på sina villkor – är en prokustossäng. Den sträcker elever som inte räcker till tills de misslyckas och får gå genom skolan med ständiga underbetyg utan att ha någon nytta av den utbildning de inte förmår följa. Den hindrar intresserade elever att utvecklas fullt ut.

  SKOLAN ÄR TILL FÖR ELEVER OCH LÄRARE. Som det är nu styrs lärare av okunniga politiker, rektorer och byrårater, i stället för att lärare och elever som arbeta samman. De tvingas in i ett system som förstör möjligheter till samarbete och individualisering. Elever underkänns eller hindras i sin utveckling.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

  Translate »