Jan-Åke Fält: Avskaffa aktiebolagsskolorna snarast!

Per Kornhalls debattartikel i Skola och Samhälle innehåller flera bra förslag på hur skolan kan reformeras men är otydligt när det gäller privatiseringens effekter, skriver Jan-Åke Fält. (red)

För att vända utvecklingen i den svenska skolan har Per Kornhall skrivit ett program om tolv punkter. Förslaget att skrota det nuvarande systemet med skolpeng och istället införa ett statligt finansieringsansvar som anger principer för resursfördelning är utmärkt. Likaså är det bra att Per Kornhall föreslår att möjligheten att ta ut vinst i skolan ska avskaffas.

När det gäller vinst i skola uttrycker sig Per Kornhall mer precist att ”Ta på sikt bort möjligheterna till vinstuttag”. Vi måste vara tuffare än så. Vinsten måste bort nu. Den främsta orsaken till det svenska skolmisslyckandet är de 90-talasrefomer som gjorde om svensk skola till en marknad. Rätten att starta vinstdrivande skolor i kombination med skolpeng och fritt skolval har gett oss en skola i fritt fall. Följderna av detta skolexperiment har Per Kornhall tidigare förtjänstfullt redogjort för både i böcker och debattartiklar.

Marknadstänkandet har kommit att genomsyra skolans arbete på alltfler områden. Betygssättning, marknadsföring, öppet hus, mediakontakter och läxhjälp är några av de områden som kommit att exploateras av olika skolföretag. Samtidigt har skolledare och lärare mer och mer tvingats flytta fokus bort från uppdraget att skapa en bra, likvärdig och sammanhållen skola till att skapa lönsamma ”varumärken”.

Den viktigaste frågan för att kunna ta stegen mot en likvärdigare och bättre skola är att så snabbt som möjligt avskaffa aktiebolagsskolorna. Det är de vinstdrivande skolorna som varit motorn i den alltmer segregerade svenska skolan. Och frågan är dagsaktuell i och med att regeringens utredning om begränsning av vinster i välfärden ska vara klar våren 2016. (Oklart hur det blir med denna utredning efter budgetbeslutet i Riksdagen. red.) Riskkapitalisterna kommer att göra allt i sin makt att behålla nuvarande system och vi måste gemensamt se till att de inte lyckas. Vi måste arbeta fram konkreta och hållbara förslag till avveckling av de vinstdrivande skolorna.

Det andra området som dominerar i Per Kornhalls förslag är mer statlig styrning. Kornhall har rätt i att statens grepp över skolan behöver stärkas inom några områden. Exemplet med statlig finanseringmodell är ett sådant, men statlig styrning är inte per automatik någon lösning. Den statliga styrning med snabba förslag från höften som Björklund stått för har inte gett oss en bättre skola. Inte heller statens monopol på att ge friskolor rätten att etablera sig i kommunerna varit av godo. Tvärtom har politikers och medborgares möjlighet att planera, styra och påverka skolan minskat. Så diskussionen om vad och hur den statliga styrningen ska se ut måste fördjupas.

OECD:s senaste rapport pekar ut den ojämlika svenska skolan som ett huvudproblem. Det är bara att instämma och ska skolans utveckling kunna vändas och bli mer likvärdig måste privatiseringen av skolan avskaffas. Nätverket för en likvärdig skola har ett program som i 10 punkter pekar ut de åtgärder som vi anser är de mest nödvändiga

1. Definiera begreppet likvärdighet i skollagen

Skolpolitiken ska aktivt inriktas på att minska skillnaderna mellan skolor och mellan elever. Varje skolpolitiskt beslut ska prövas mot hur likvärdigheten påverkas.

2. Skolan ska styras av demokratiska beslut – inte av marknaden

Utbildningssystemet ska stå under demokratisk kontroll och kommunerna ska ha beslutanderätt om nyetableringar av skolor. Skolan är en samhällelig uppgift som inte kan överlåtas till marknaden.

3. Begränsa det fria skolvalet – inför ett mål i skollagen att alla skolor ska vara bra skolor

Vi föreslår en kraftfull statlig satsning på de skolor som i dag har blivit förlorare.  Satsningen ska möjliggöra tidiga och riktade stödinsatser och utvecklingsinsatser. Vi föreslår ett mål i skollagen att alla skolor ska vara skolor med hög kvalitet. Samhället ska sträva efter att minska antalet elever som väljer en annan skola för att på sikt göra det fria skolvalet bli obehövligt.

4. Avveckla aktiebolagsskolorna – låt samhället ta över

De vinstdrivande skolföretagen är den starkaste faktorn i den segregationsprocess som pågår i skolan Vinst i ett skolbolag förutsätter ett segregerat elevurval och aktiebolagen driver effektivt fram stora skillnader mellan skolor och elever. De olika varianter på vinstbegräsningar som föreslagit kommer att kunna kringgås och därför föreslår vi att bolagsskolorna avvecklas. Avvecklingen ska ske ansvarsfullt och över tid för att eleverna ska drabbas så lite som möjligt.

5. Avveckla skolpengssystemet

Vi föreslår att staten övertar finansieringsansvaret för skolan och tydligt anger principer för resursfördelningen. Statsbidraget till kommunernas skolverksamhet ska lyftas ur det generella bidraget till kommunerna och öronmärkas till skolan. Systemet med skolpeng ska avvecklas och resurserna ska fördelas per klass och läsår.

6. Tidiga insatser och stöd

I de länder som har små skillnader mellan elever och skolor satsar man särskilt på elever i behov av särskilt stöd under de tidiga skolåren.

7. Riktade satsningar behövs till elever som anländer till Sverige under skoltiden

De elever som kommer till Sverige under skoltiden ska på några få år klara av kurser som infödda elever behöver nio år för att klara. Alltför många av dessa elever ställs inför övermäktiga krav och slås ut från skola och arbetsliv. Vi föreslår att varje elev ska få riktade resurser och tillräckligt med tid för att möjliggöra att de når målen i grund- och gymnasieskola.

8. Avskaffa läxrut

I ett land med likvärdighet inskriven i skollagen finns det inget försvar för skattesubventionerad privatundervisning, de statliga resurserna gör betydligt större nytta i skolan.

9. Stärk professionen – avskaffa marknadsstyrningen av läraryrket

För att få en likvärdig skola måste professionen stärkas och marknadsstyrningen och den detaljerade statliga kontrollen av professionen måste avskaffas. En profession som känner att de har samhällets förtroende och stöd utför ett bättre jobb än en kontrollerad och detaljstyrd.

10. Offentlighet och yttrandefrihet – Grundlagen ska gälla i hela skolsysatemet

Genom skolans privatisering har grundlagens paragrafer om yttrande och meddelarfrihet satts ur spel och de restriktioner som råder för anställda i privata företag att fritt yttra sig, har spridit sig även till de offentliganställda. Lärare och skolledare vågar inte berätta om missförhållanden i verksamheten och inte så sällan beäggs de med munkavle. Vårt förslag är att grundlagens paragrafer om öppenhet, insyn och skydd för anställda att yttra sig fritt ska gälla i alla offentligt betalda skolor oavsett huvudman.

Jan-Åke Fält är lärare i gymnasieskolan och medlem av Nätverket för en likvärdig skola.

One Comment on “Jan-Åke Fält: Avskaffa aktiebolagsskolorna snarast!

  1. Tack för många goda förslag. AB-skolorna kan göras om till ett AB med särskild vinstutdelningsbegränsning ( svb ) eller till en ekonomisk förening. Dessa bolagsformer stannar lokalt och återinvesterar merparten av vinsten hemma i skolformen och flyttar ej utomlands.
    En TCO-forskare har klargjort att privata AB-marknadsskolor utgör det största enskilda hotet mot en likvärdig skola.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »