Karl Larsson: Val av betygssystem påverkar lärararbetet

Betygssystemet påverkar hur lärarna arbetar med elevernas lärande. Det relativa betygssystemet hade fokus på vad läraren arbetade med medan dagens mål- och resultatstyrda system har mer fokus på vad eleverna ska lära in. Det påverkar relationerna mellan lärare och elever, skriver Karl Larsson.(red)

Det är inte lätt att orientera sig i debatten om den svenska skolans s k ”fria fall”. Än är det röster som lägger skulden vid det fria skolvalet, riskkapital och segregationseffekter, än är det andra röster som lyfter fram kommunaliseringen, bristen på ordning, reda och respekt för vuxna. Någonstans däremellan finns det lärare som pekar på reformhets, trender och modenycker inom pedagogik. Och så är alla överens, åtminstone retoriskt, om att yrkets status måste höjas. Det är dock oftast oklart om man vill ge högre status åt de som redan är lärare (vi tror på er genom att betala högre lön) eller att man anser det nödvändigt att locka mer kompetenta lärare till skolan (vi vill ha hit er genom att betala högre lön).

Jag skulle vilja diskutera ytterligare en faktor som jag tror påverkar läraryrkets status och som inte har med lön att göra. Inte för att jag tror att debatten nödvändigtvis behöver flera syndabockar, utan därför att jag tror att den pekar på ett reellt problem som förtjänar mer uppmärksamhet.

Bakgrunden ser ut så här: många har påpekat, och det tror jag i princip är riktigt, att de svenska elevernas studiemotivation, liksom respekt för lärarna (implicit respekt för det som lärarna kräver av dem) är låg, och att den har sjunkit de senaste decennierna. Ett annat sätt att uttrycka detta fenomen på är att säga att beredskapen för den arbetsinsats som krävs för framgång i skolan inte riktigt verkar finnas där (Arne Jarrick skrev nyligen om saken i DN men han verkade mena att problemet låg i att skolan saknade rätt belöningsstruktur). Så här kan man läsa om situationen i Finland i DN en tid senare: ”När läraren kommer in i klassrummet är vi fortfarande lärare. Vi har inte blivit handledare. Vi har auktoritet. Vi har inte förlorat i status på samma sätt som lärarna i Sverige.” Lärarna i Finland begår alltså inte de svenska kollegornas misstag att ”vara kompisar” med eleverna – eller annorlunda uttryckt att arbeta utifrån antagandet att båda deltar s a s med olika roller i samma projekt, elevernas väg mot kunskapsmålen. Läraren som handledare innebär ju att läraren bildligen tar eleven i handen och leder den på väg från ett ställe till ett annat. Och det här tycker man alltså är olyckligt i Finland eftersom det innebär att läraren avsäger sig den respekt som kommer med distans och skillnad mellan elevens och lärarens roller.

Ett sätt som en del förklarar de svenska lärarnas situation på är att förlägga problematiken till genomslagskraften hos progressiva pedagogiska idéer (ofta med hjälp av slappa begrepp som ”flumskola”) som underminerat lärarnas historiska auktoritet. Ett annat är att säga att det är demokratiska och pedagogiskt goda instinkter som gör att lärarna inte är bekväma som katederkommendanter, elevernas ovilja inför studier beror istället på för lite lust och/eller koppling till det ”verkliga livet”. Men jag vill erbjuda en tredje förklaring som tar sikte på förhållandet mellan läraryrkets status och det betygssystem som tillämpas.

Låt oss därför gå tillbaka till bilden av läraren som håller eleven i handen. De var ju, som sagt, på väg från ett ställe till ett annat. Vilket det där andra stället är, eller rättare sagt vem som har makt att avgöra det har nämligen stor betydelse för handledarens status. Lite förenklat kan man säga att i det tidigare relativa systemet hade det större betydelse vad läraren talade om – lärde ut – medan vad eleverna lärde in blev mindre avgörande eftersom betygen ändå skulle fördelas efter normalfördelningskurvan. Vilket det där andra stället var som eleverna skulle till fanns alltså inte särskilt precist formulerat. Betygssättningen skedde nog gång efter annan på andra grunder än vad systemets konstruktörer tänkt sig, och gör det nog än idag. Men en sak skilde sig, fokus låg på läraren. Läraren lärde ut, och sen fick man se vad det blev av det hela i termer av betyg.

I det absoluta målrelaterade systemet är det där andra stället som eleven skall till preciserat. Det betyder att det ligger någonstans utanför läraren själv (ännu mer så i och med läroplansreformen 2011, där huvudsyftet var att minska tolkningsutrymmena). Det innebär i sin tur att eleverna, liksom läraren, måste underordna sig detta. Fokus ligger nu på vad eleven lärt in (vilket i sig förmodligen är positivt) och vad läraren lärt ut är, trots införandet av innehållsmål, underordnat detta. Elevens och lärarens relation blir alltså med nödvändighet mer kollegial – hur agerar båda parter för att den första skall nå så långt som möjligt uttryckt i kunskapsmål som formulerats någonstans ovanför dem själva? Samtidigt har läraren ett explicit ansvar för att allt görs för att alla elever skall nå målens lägstagräns och därutöver. Frågan är då hur detta påverkar lärarens professionella auktoritet, elevens ansvar för sitt eget lärande går ju inte att utkräva på samma sätt. Ja, åtminstone kan man konstatera att fokus inte längre ligger på läraren, utan på målen ovanför läraren. Läraren lär ut, men med ansvar för att det hela genererar träffbilder på en måltavla som dinglar ovanför alltihopa.

Alla med minsta insikt i läraryrket förstår att utökade disciplinära befogenheter i bästa fall kan leda till mycket marginella effekter för lärarnas auktoritet och status, i sämsta fall kan det leda till rent förödande konflikter. Lärare har hamnat i en position där auktoriteten är svårare att tillkämpa sig eftersom betyg i detta system uttrycker kunskaperna som absoluta rättigheter vars existens är oberoende av läraren själv. Om en elev inte når målen har en lärare brustit i sitt ansvar. Hur får det eleven att bli mer motiverad?

Detta innebär inte att jag tycker att det i sig är fel att det finns kunskapsmål som elever har rätt till. Jag tycker nog inte heller att det relativa betygssystemet var bättre. Jag vill istället peka på att det som regel dyker upp oavsedda konsekvenser när reformer genomförs, oberoende av hur goda intentionerna är. I det här fallet är en sådan konsekvens att lärarens auktoritet och status minskat  där den förmodligen är som mest avgörande – dvs i klassrummet. För att vända den utvecklingen är inte lönen det viktiga, utan att ge lärarna mer inflytande över det som betyder mest, nämligen privilegiet att formulera kunskap.

Karl Larsson Waldorflärarhögskolan Gymnasielärare Historia Samhällskunskap Ellen Key skolan.

4 Comments on “Karl Larsson: Val av betygssystem påverkar lärararbetet

 1. Vad gäller elevers rätt till kunskap, den s.k. “kunskapsrätten”, tar Karl Larsson upp flera intressanta frågor – kanske mest intressant är vem som har ansvar för elevers tillägnande av kunskap. Eller rättare sagt:
  Vem har ansvar för att en elev får ett visst betyg?

  Är det:
  a) rektor?
  b) den undervisande läraren?
  c) lärarutbildningen som den undervisande läraren har gått?
  d) skolforskning som ska ge kunskapsunderlag för undervisning både till lärarutbildning och till undervisande lärare?
  e) eleven själv?
  f) elevens föräldrar?
  g) kommunala skolpoliker?
  h) nationella skolpolitiker?
  i) kursplane- och betygskonstruktörer?

  Ett svar på ansvarsfrågan kan ju vara att alla har ansvar. Problemet är att då har ingen ansvar. Då kan ingen ställas till svars för att en elev får ett visst betyg.

  Problemet blir ett problem om någon anser att eleven har rätt till ett lägstabetyg, t.ex. Godkänt. Om en elev inte får godkänt, men har en kunskapsrätt som innebär godkänt, har ett fel begåtts i detta system. Och här har Karl Larsson en stor poäng – om elevens kunskapsrätt ska ha någon betydelse så krävs att någon kan ställas till svars för ett underkänt betyg.

  Om någon ska ställas till svars för ett underkänt betyg, ska detta vara samma aktör som kan ställas till svars för att en elev får t.ex. högsta betyg?

  Eller ska olika aktörer har ansvar för lägsta respektive högsta betyg?

  Hur kan vi koppla ihop ansvarsfrågan med människo-och kunskapssyn?

  • Frågan är väl snarare sådan att för tre år sedan, när nya betygssystemet inrättades, kommer elever i grundskolan för första gången att få icke godkänt genom betyget F. Tidigare har det aldrig funnits underkänt i grundskolan. Varken på det relativa betygssystemets tid som den tregradiga målbetygssystemet.

   Samtidigt har kravet för att få betyg E markant höjts. Det krävs att samtlig kunskapskrav innehålls för att få betyget. Dagarna då man kunde sätta snäll G är borta.

 2. Intressanta tankegångar kring lärarnas roll underordnat ett nationellt målinriktat betygssystem. Frågan inställer sig givetvis om vi ska glutta på hur vår östlige granne Finland har gjort. Där är vad jag vet läroplanen övergripande och varje elev skapar sin egen läroplan som ligger till grund förlärandet. Är det något i den stilen du önskar dig Karl Larsson?

  • Hej Roger
   Det låter ju onekligen intressant, även om jag inte är så insatt i läroplanens status i Finland (kanske kunde man hävda att det du beskriver i viss mån liknar gamla LPO/LPF 94). Men en poäng jag ville få fram är att det oavsett vilket system man väljer är helt avgörande att det finns fungerande supportstrukturer på plats för dem som skall genomföra det. Det räcker liksom inte att ha en lösning som är bra på normativ nivå för att få den att fungera på avsett vis och jag oroar mig för att det heller inte räcker med fortbildning eller lönesättning. Vad som behövs får man reda på först när man sett hur systemet kommit att fungera i praktiken.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

  Translate »