Olle Holmberg: Centerpartiets skolpolitik

Det tycks som om de rödgröna partierna kommer att vinna årets val med socialdemokraterna som utpekade regeringsbildare. Den stora frågan är om mandatunderlaget kommer att räcka till en majoritet eller om sverigedemokraterna hindrar en sådan utveckling. Vad händer om sverigedemokraterna blir vågmästare? Kommer socialdemokraterna i så fall att vilja bredda regeringsunderlaget genom samarbete med ett alliansparti? Vilket i så fall?

Ser man till den partipolitiska samarbetshistorien vore ett partnerskap med centerpartiet en naturlig lösning. Men det var förr det. Idag lägger säkert både partiprogram och partiledare hinder i vägen. Ändå är det intressant att se om centerpartiets syn på skolan hindrar resp. befrämjar ett samarbete med socialdemokraterna.

Jag har koncentrerat mig på de officiella texterna. Det var också dessa texter som man hänvisade till när jag tog kontakt med partiets kansli. Det har naturligtvis sina sidor att utgå ifrån vad som sägs i den här typen av texter. De är allmänna, ofta intetsägande, ibland ligger de nära vad som kan kallas floskler. Men texterna visar partiets officiella ansikte i utbildningsfrågor och säger naturligtvis en del om partiets grundhållning.

Centerpartiet har inget partiprogram. Däremot har man ett idéprogram, som när det skulle skrivas för något år sedan sedan utlöste en våldsam mediadebatt och tvingade partiledaren att avbryta en utlandsresa och resa hem för att gjuta olja på vågorna. Den oljan har haft effekt. Nu är idéprogrammet långt tamare än vad kritikerna befarade. Det handlar om ”vanliga människors” möjligheter att själva forma sin framtid, ibland i konflikt med ”överhögheten”. Centerpartiet framställer sig som det civila samhällets parti, och överhögheten är staten. I centrum finns den enskilda människan, ”entreprenören”.

Det korta utbildningsavsnittet handlar som sig bör om allt från förskola till forskning. Om förskola och grundskola säger man så här:

“Förskolan ska bygga på en bra pedagogik och en mångfald av utförare som tar tillvara barnens nyfikenhet och lust att lära. Föräldrar ska ha rätt att välja de lösningar som passar familjen bäst.

Grundskolan ska ta vara på varje barns kreativitet och energi. Skolan måste se varje elevs möjligheter och utmaningar att nå sina mål. Professionella lärares kompetens och pedagogik är avgörande. Att tidigt ge grundläggande färdigheter – som att kunna läsa, skriva och räkna – måste prioriteras, eftersom de är förutsättningen för allt annat lärande. Det är viktigt att utgå från varje barns behov, inte minst för den tidiga språkinlärningen.

Det offentliga ska garantera att utbildningen lever upp till höga krav på kvalitet och ge alla elever rätt till det stöd och den tid som krävs för att kunna lämna skolan med fullgoda kunskaper och uppnådda mål. Skolan måste vara i ständig utveckling och kunskap inhämtas med nya redskap, modern pedagogik och teknik. Även återkopplingen från skolan till elever och föräldrar kan ske på nya sätt. Utbildningens grund är kunskapsinhämtning och inte vilken tid som tillbringas i klassrummet. Elevhälsan är viktig för barn och ungas fysiska och psykiska välbefinnande.”

Dessa rader skulle kunna återfinnas i de flesta partiers program. Möjligen ger markeringen av att det handlar om ”en mångfald av utförare” som familjen har “rätt att välja” och att statens roll begränsas till att vara garant för kvalitet och elevers rätt en påminnelse om att partiet inte talar om utbildning som en verksamhet inom ramen för det offentliga. Men några svårigheter att komma överens med socialdemokrater utifrån idéprogrammet om utbildning skulle centerpartiet knappast ha.

I centerpartiets valmanifest för 2014-2018 finns utbildning knappast nämnt. På 12 tättskrivna sidor finns ett par rader med intetsägande innehåll om utbildning. I övrigt innehåller valmanifestet omfattande argumentation om jobben, miljön, landsbygdsutvecklingen, bostäderna, trafiken o.s.v. Varje område åtföljs av konkreta punkter om vad man tänker prioritera under den kommande mandatperioden.

Den enda slutsats man kan dra efter läsningen av valmanifestet är att utbildning och skola inte tillhör centerpartiets viktiga valfrågor.

På partiets hemsida under Politik A-Ö finns skrivningar som möjligen är stötande för en eller annan socialdemokrat. Under delrubriken Friskola tar man upp begreppet ”en skola för alla”:

“Det ska finnas en skola för alla, det är vår övertygelse. Därför behövs det friskolor som gör att elever och föräldrar kan välja den skola som passar just dem. /-/

Både mindre friskolor, uppbyggda på idéer och större fristående koncernen bidrar till att den svenska skolan utvecklas. Dessutom har många nya företag etablerats genom den friskolereform som införts. /-/

Vi tycker inte att vinster i välfärden är ett problem så länge som skolan håller mycket hög kvalitet. Om man inte skulle få gå med vinst skulle med all sannolikhet vara svårt att få människor att starta företag i välfärden.”

”En skola för alla” har varit ett viktigt begrepp för socialdemokratin. Det har stått för en gemensam, samhälleligt organiserad skola som skulle vara så utformad att den mötte allas behov, en skola där barn och ungdomar med skilda sociala och kulturella erfarenheter utbildades tillsammans. I centerpartiets tappning får begreppet en fullständigt annorlunda innebörd. Den ”övertygelse” man talar om handlar ju närmast om att inga barn får vara utan skolutbildning, och det är ju knappast ett radikalt vallöfte. ”Skolan ska vara en skola för alla” har bytts ut mot ”Det ska finnas en skola för alla”.

Centerpartiet ser marknaden som den centrala spelplatsen på skolområdet. Man ser inga problem med att vinsterna i välfärdsföretagen går ner i privata fickor. Det är t.o.m. så att man tydligt markerar att ”större fristående koncerner” är viktiga för skolans utveckling – även om de inte är ”uppbyggda på idéer”!

Centerns nyliberala övertygelse är knappast ett smörjmedel för samarbete med socialdemokraterna, även om socialdemokraterna flyttat sina positioner i riktning mot marknadslösningar under senare årtionden.

Då är saken annorlunda när det gäller skolans förhållande till arbetslivet. Både centerpartiet och socialdemokraterna är folkrörelsepartier med stort intresse för yrkesförberedande utbildningar och samarbete med företagen.

“Samtidigt är det brist på arbetskraft och gott om jobb i många av de branscher som yrkesprogrammen utbildar för. Därför är det viktigt att öka statusen för de program som är yrkesförberedande så att fler vill utbilda sig där. Ett sätt att underlätta för elever som vill arbeta och utbilda sig praktiskt är att utveckla lärlingsprogrammet. Vi tycker att företagarna skulle få en större möjlighet att påverka och ha synpunkter på utbildningen. Det är de som så småningom ska ge eleverna jobb och därför är det naturligt att de får en större roll i genomförandet av utbildningen.”

Även om det kan finnas invändningar mot dikotymin praktisk – teoretisk utbildning och kanske mot graden av företagsinflytande så är ändå partiernas gemensamma intresse för ”yrkesförberedande” utbildning en grogrund för samarbete.

*

Skulle socialdemokraterna kunna samarbeta med centerpartiet när det gäller skolan? Kanske. Andra politikområden skulle förmodligen ställa till större besvär än skolpolitiken.

 

 

 

 

 

 

 

 

One Comment on “Olle Holmberg: Centerpartiets skolpolitik

  1. Inte några av de förslag eller önskemål för att skapa framtidens skola som de politiska partierna presenterar kan förverkligas genom de lärar-relaterade åtgärder som föreslås.

    Vi kan skapa en tio gånger båttre skola till halva priset genom att använda modern, befintlig teknologi för undervisningen.

    Lennart Swahn – http://www.sweducation.eu

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Hanna Sjögren
Malin Tväråna

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »