Solweig Eklund: Miljöpartiets skolpolitik

I valmanifestets första meningar under rubriken Skola och utbildning slår Miljöpartiet fast att:

Alla elever ska få det stöd och den tid som behövs för att klara skolan. Förskolan ska med god pedagogik, omsorg och lek ge barn en bra start. Fler ska få chansen till en högre utbildning och kvaliteten ska höjas genom fler lärarledda timmar och mer möjligheter till praktik.”

I en ny regering vill Miljöpartiet anställa fler lärare i skolan så det blir mer tid för varje elev. Stödet ska sättas in i tidigt under skoltiden eftersom de är kritiska till att det i dag ges mest särskilt stöd i nionde klass. De vill därför införa en läsa-skiva-räkna-garanti som säkerställer att insatser sätts in tidigt.

Miljöpartiet vill också satsa på ett omfattande läslyft som även innefattar andra ämnen än svenska. De nämner särskilt vikten av skolbibliotek, användning av moderna läromedel och att bildning och kultur ska ses som en rättighet för alla elever. Denna satsning gäller för alla skolformer och yrkesprogrammen i gymnasieskolan framhålls särskilt.

Lärare ska värderas som ett av våra viktigaste yrken. De ska ha rätt till högre lön, bra arbetsmiljö och kontinuerlig kompetensutveckling. Läraren ska ha tid till spontana kontakter med eleverna och till att förbereda sina lektioner. Miljöpartiet vill också verka för en minskad byråkrati för lärare.

Miljöpartiet är noga med att framhålla att ”högre lön ska ges till alla lärare istället för till några få”. De anser det otillräckligt att ge 5000 kr i lönesatsning till extra lärare. Det behövs varaktiga löneökningar som kommer hela kåren till del. Hur detta ska realiserar är däremot väldigt oklart.

I valmanifestet skriver man att Miljöpartiet vill investera i förskolan och fritidshemmet. Deras mål är högst fem barn per pedagog i förskolan. En fungerande fritidshemsverksamhet är viktig för att skapa kontinuitet och mångsidighet i barnens lärande.

I ett särskilt program ”Lust, nyfikenhet och lek – för ett framgångsrikt lärande.” presenteras förslag för lek och skapande i skolan. Mer kultur och eget skapande i stället för mindre estetik. Minst ett estetiskt ämne ska ingå i alla gymnasieutbildningar. Låt musikundervisningen stå öppen för alla barn. Miljöpartiet argumenterar mot ett regeringsförslag att använda färdighetsprov i musik som grund för urval och antagning till förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. I stället förordas ett samverkansprojekt mellan kulturskola, förskoleklass, grund- och förskola. För att kunna stimulera estetiska lärprocesser behöver de skapande inslagen i skolan utvecklas.

I detta program går Miljöpartiet emot förslaget om skolstart vid 6 år genom att framhålla leken som mer effektiv för barnens lärande i fem-till sjuårsålder.

I valmanifestet kan man läsa om hur Miljöpartiet vill bryta skolsegregationen. Resurserna ska fördelas efter behov och de vill se en statlig samverkan med skolans huvudmän för att höja kvaliteten i skolor med dåliga resultat. Elever ska erbjudas undervisning i sitt modersmål. De ska även erbjudas tvåspråkig undervisning i andra ämnen. Alla gymnasieprogram ska ge allmän högskolebehörighet.

Kvaliteten i den högre utbildningen ska höjas och antalet lärarledda timmar för studenterna ska öka. Offentligt ägda högskolor och universitet ska inte privatiseras eller bolagiseras.

Motsvarande finns inte för förskolor och skolor, men i valmanifestet sägs att de vill reglera så att de som driver skola återinvesterar allt eventuellt överskott i skolverksamheten. Aktörer vars huvudsyfte är att dela ut vinst till ägarna ska inte få driva skolor och det ska finnas krav på långsiktigt ägande och transparens.

Miljöpartiets linje är en tydlig begränsning av möjligheterna att tjäna pengar på skolan men det innebär inget totalt vinstförbud.

I denna fråga har Miljöpartiet gjort en tydlig kursändring då de tidigare varit positiva till aktiebolagens vinster.

 

Uppgifter hämtade från Miljöpartiets hemsida.

 

 

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »