Sten Svensson: Kristdemokraternas skolpolitik

Under de senaste åtta åren har Kristdemokraterna varit ett av partierna i den borgerliga regeringsalliansen och därmed har de också anslutit sig till regeringens skolpolitik. De har i allt väsentligt stött Björklunds omdaning av den svenska skolan.

Under de första åren hördes inga avvikande åsikter om skolpolitiken från Kristdemokraternas sida men på senare tid, när de utlovade förbättringarna av resultaten har uteblivit, har de emellanåt försökt att distansera sig från Björklunds olika utspel. De har också lanserat en del egna skolförslag.

Men trots det har Kristdemokraterna ingen särskilt framträdande roll inom skolpolitiken. När de kommer med utspel i olika skolfrågor väcker de oftast ingen större uppmärksamhet.

Kristdemokraterna har tre prioriterade politikområden. De är barn och unga, äldre samt främjande av företagsamheten för att skapa fler jobb. I det utåtriktade arbetet är det frågorna kring vården och de äldres situation som märks mest.

Inom ramen för Alliansens skolpolitik betonar Kristdemokraterna värdegrundsarbetet. I avsnittet om skolpolitiken på partiets hemsida poängterar de människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde och solidaritet med svaga och utsatta.

En annan viktig fråga för Kristdemokraterna är att de vill förbättra arbetsron i skolan. Det ska genom att klargöra lärarnas befogenheter och genom att öka uppföljningen av elevernas uppträdande. Ordning och arbetsro har varit en av Björklunds paradgrenar och han har genomfört en lång rad förändringar i syfte att få bättre ordning, men hittills utan resultat. Nu vill Kristdemokraterna gå vidare i den frågan.

Kristdemokraterna ser de fristående skolorna som en viktig del av det svenska skolväsendet. Dessa skolor medverkar till att stärka den pedagogiska förnyelsen och utvecklingen av det svenska skolväsendet, hävdar man. Men det står inget om de problem som diskuterats de senaste åren kring de fristående skolorna.

Ett av Kristdemokraternas mer udda inslag i skolpolitiken är att de föreslår att skolan ska införa en klassikerlista. Det ska vara en lista med litterära verk, filmer och musik som alla elever bör ta del av under sin skolgång. Den idén lanserades av Folkpartiet för några år sedan men efter massiv kritik valde partiet att dra tillbaka förslaget. Nu inför valet väcks idén till liv igen av Kristdemokraterna. Men är inte detta en typisk fråga för professionen? Att välja litteratur och musik till undervisningen i skolan klarar lärare utmärkt utan att politikerna fastställer påbjudna listor.

När det gäller förskolan är Kristdemokraterna kluvna. De skriver att de vill ha en förskola med hög kvalitet och de vill genomföra ett förskolelyft med färre barn per grupp i förskola och fritidshem. Det ska vara max 12 barn i småbarnsgrupperna, skriver de. Samtidigt vill de skärpa skollagen så att kommunerna blir skyldig att erbjuda familjedaghem.

Kristdemokraterna satsar också på det kommunala vårdnadsbidraget. I de kommuner som infört bidraget ger det en ersättning på max 3000 kronor till de föräldrar som vårdar sina barn hemma. Kristdemokraterna vill höja beloppet.

Alliansregeringen har nyligen gjort om gymnasieskolan i grunden och Kristdemokraterna vill fortsätta på den inslagna vägen. De poängterar särskilt vikten av det fria skolvalet och de skriver att det har bidragit till att höja elevernas resultat.

Även när det gäller den högre utbildningen och forskningen pekar partiet på vad de gjort. De vill satsa på vissa utvalda universitet, ett litet land som Sverige har inte råd att satsa på en jämn resursfördelning, skriver de. Kristdemokraterna vill kraftsamla på ”exellenta miljöer” inom högskola och universitet.

Kristdemokraterna har utförliga dokument om det mesta inom skolpolitiken och de strävar efter att komma in mer i skoldebatten. Men texterna är ofta ganska allmänt formulerade. Min bild av Kristdemokraternas skolpolitik, så som den beskrivs på partiets hemsida, är att den är ovanligt fridfull och konfliktfri. De pekar på vad Kristdemokraterna har gjort under åren i alliansregeringen men de skriver inte särskilt mycket om de problem som skolan står inför.

 

Källa: Kristdemokraternas hemsida.

 

 

 

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »