Sten Svensson: Sverigedemokraternas skolpolitik

Ett utmärkande drag för Sverigedemokraterna av i dag är att de försöker förändra den bild som allmänheten har av partiet. Sverigedemokraterna härstammar från den öppet rasistiska organisationen Bevara Sverige Svenskt som i sin tur har sina rötter inom nazismen. Partiet härstammar också från flera olika lokala högerpopulistiska partier i Skåne. I dag försöker Sverigedemokraterna skaka av sig sitt förflutna och de arbetar ihärdigt för att få en annan och mer normal framtoning.

När det gäller Sverigedemokraternas skolpolitik är den inte är särskilt framträdande. Partiet lyfter fram invandring, brottslighet och äldreomsorg som sina tre viktigaste frågor och skolan kommer först på nivån därunder. De skriver inte heller särskilt utförligt om skolan eller om sin skolpolitik i de olika dokument som finns på partiets hemsida.

I boken ”Slaget om svenskheten” av Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborg, som kom 2010, beskriver de Sverigedemokraternas skolpolitik så som den såg ut inför förra valet.

”SD:s skolpolitik kan beskrivas som Jan Björklund i kubik plus invandrarfientlighet.”

De pekar på att Sverigedemokraterna, precis som Björklund, kritiserar den ”socialdemokratiska flumskolan” och att de vill ha mer betyg och fler nationella prov. Den stora skillnaden gentemot Björklund är Sverigedemokraternas negativa syn på invandringen.

I dag beskriver Sverigedemokraterna skolan som ”politikens stora sorgebarn”. Skolan är i allvarlig kris där kunskaperna sjunker medan betygen stiger, skriver de. Orsakerna till krisen beskrivs också:

”En ansvarslös invandringspolitik har lett till stora påfrestningar som i kombination med den fria etableringsrätten av friskolor skapat en splittrad skola där kvaliteten varierar kraftigt från skola till skola.”

Sverigedemokraterna målar ut invandringen som en huvudanledning till dagens skolkris. Det gjorde de även i riksdagsdebatten i december 2013 när den senaste PISA-rapporten debatterades. Då sade Richard Jomshof, Sverigedemokraternas skolpolitiska talesperson, att det var massinvandringen och den totalt misslyckade integrationspolitiken som var huvudorsaken bakom skolans sjunkande resultat.

Men i rapporten ”Pisa 2012 ” Skolverkets rapport 398, 2013, ger de ansvariga för PISA-undersökningarna en helt annan bild. När de jämför elever med utländsk bakgrund med infödda ligger de infödda något högre, men båda grupperna har samma utveckling med fallande resultat mellan åren 2000 och 2012. Skolverkets slutsats är att nedgången i Sveriges resultat bara marginellt kan hänföras till gruppen elever med utländsk bakgrund. Men det vill tydligen inte Sverigedemokraterna lyssna på, de har sin uppfattning klar.

Sverigedemokraternas negativa syn på invandringen syns också i att de vill avskaffa modersmålsundervisningen.

”Att lära sig ett annat modersmål motverkar assimileringen in i det svenska samhället. Därför vill vi avskaffa den skattefinansierade modersmålsundervisningen och istället satsa dessa pengar på svenskundervisning. Vill man lära sig sitt modersmål får familjen bekosta denna undervisning på egen hand.”

 Att det kan finnas fördelar, både för individer och samhälle, om medborgarna kan flera språk är tydligen ingen tanke som slagit rot hos Sverigedemokraterna.

Andra krav som Sverigedemokraterna driver i skolpolitiken är återförstatliga skolan, mer ordning och reda, flytta elever som mobbar, öka antalet vuxna i skolan och en 10-årig grundskola. Som synes är det stora likheter med Björklunds skolpolitik.

Sverigedemokraterna vill också se över systemet med de fristående skolorna och göra det svårare att starta nya skolor. De vill inte heller att det ska vara tillåtet att ta ut vinst ur fristående skolor.

När det gäller förskolan finns det inte mycket skrivet på Sverigedemokraternas hemsida, Det enda jag hittar som berör de yngsta barnen är ett avsnitt om vårdnadsbidraget som de vill fördubbla.

Vi vill höja vårdnadsbidraget till 6000 kronor per månad istället för dagens nivå på 3000 kr. En förskoleplats kostar kommunerna mellan 80- och 140 000 kronor per barn och år. Det är därför rimligt att de föräldrar som väljer att ta hand om barnen på annat sätt kompenseras för detta.”

Helt tydligt ser de inte förskolan som en skolform till för barnens lärande, utan förskolan är till för att någon ska ta hand om barnen när föräldrarna arbetar.

Fritidshemmen är inte heller någon prioriterad fråga för Sverigedemokraterna, jag kan inte finna en enda rad på hemsidan.

Skrivningarna om gymnasieskolan är också rudimentära. De vill införa en ny anställningsform för lärlingar där arbetsgivaren är befriad från att betala arbetsgivaravgifter. Motivet är att komma tillrätta med den höga ungdomsarbetslösheten. I övrigt inte en rad om gymnasieskolan.

I avsnittet om den högre utbildningen skriver de att vill de satsa mer resurser på universitet, högskolor och yrkeshögskolor för att stärka kvaliteten.

Sverigedemokraterna vill inte placera sig på den traditionella höger-vänsterskalan i politiken. Men om man ser till hur de har ställt sig i de blockskiljande omröstningarna i riksdagen stöder de Alliansregeringen nio gånger av tio. Om man sedan ser hur de ställer sig i politikens sakfrågor är de ett djupt konservativt och nationellt inriktat högerparti.

”En av konservatismens mest centrala uppgifter är att slå vakt om välfungerande och djupt rotade gemenskaper. Nationen är enligt vår mening, vid sidan av familjen, det främsta exemplet på en sådan gemenskap. Mot bakgrund av detta betraktar Sverigedemokraterna nationalismen som en naturlig del av konservatismen och en central del av partiets politik.”

Deras politik liknar i mycket den som det gamla högerpartiet hade under första hälften av 1900-talet. En politik där nationen, försvaret och den nationella kulturen sätts i främsta rummet.

Sverigedemokraterna är unika som riksdagsparti genom att de pekar ut en fråga, invandringen och en grupp av människor, invandrarna, som huvudorsak till de problem som finns i Sverige i dag. Och när de pekar ut en grupp som ansvariga leder det till att de ställer de olika grupper i samhället mot varandra. Då går de emot den grundläggande demokratiska principen om alla människors lika värde. I den frågan är alla de andra riksdagspartierna kristallklara, i en demokrati ställer vi inte olika grupper mot varandra.

 

Källor:

Sverigedemokraternas hemsida. http://sverigedemokraterna.se

Riksdagens hemsida. http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Ovriga-debatter/Aktuella-debatter/Aktuell-debatt/?did=H1C120131217ad

Slaget om svenskheten av Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborg. Premiss förlag 2010.

En röst på SD är en röst på högern. Mats Wingborg. Katalys 2014.

Skolverket Pisa 2012. Rapport 398, 2013.

One Comment on “Sten Svensson: Sverigedemokraternas skolpolitik

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »