Esbjörn Hellström: Skolutveckling baklänges

I Sveriges riksdag den 17 december 2013 sade skolminister Jan Björklund att svensk skola nu genomgår det största systemskiftet någonsin.

Sedan 1500-talets Vasareformation fostras svenska folket i den lutherska tron att lyda överheten. 1600-talets husförhör och 1700-talets undervisningsplikt innebar att hemmen undervisade och kyrkan kontrollerade. Detta övergick 1842 till skolplikt, i själva verket en fattigvårdsreform. Spåren av kyrkskola återfinns än i dag i ”läxa” och ”betyg”. Skolan kräver att barnen ska läsa till förhöret hemma, samma kontrollsystem som prästen förr tillämpade vid husförhöret. Lärarens uppgift var att ställa kontrollfråga och elevens att svara ur minnet. Det var förmedlingspedagogik, istället för omvänt, att eleven frågar för att få veta, och den kunnige lärare svarar. Hur blev det så? Fråga-svar-mönstret är enligt professor Ulf P. Lundgren, det ”mest effektiva för social kontroll”. Skolplikten innebar maktutövning. Betyg som förr skrevs in i kyrkböckerna, sorterar i dag för fortsatt rätt till utbildning. Individer selekteras som agnar från vetet.

Successivt avlövades, från 1919, den svenska kyrkskolan. Katekesen som skollärobok avskaffandes. Kyrka och skola skildes åt år 1967, då ecklesiastikministeriet ersattes av en särskild myndighet.

1946-års skolkommission menar att den skolhistoriska forskningen påvisar ”ett starkt medeltida inslag i nutida pedagogik”. Det kom att dröja fram till läroplansreformen ”Skola för bildning” (SOU 1992:94) innan det nya bildningsbegreppet sattes på pränt. Bindningen mellan stat och kyrka upphörde med skilsmässa år 2000. Av den gamla kyrkskolan återstår nu statsskolan.

Jag menar att skolan genomgått flera omfattande systemskiften. Frågan är vilka som varit demokratiskt förankrade.

Ett nytt och utmanade inslag i skolutvecklingen kom med 2011-års skollag och kravet att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, den totala befrielsen från kyrkskola och politisk toppstyrning. Nu är det dags att pröva de vetenskapliga grunderna till arvet från kyrkskolas ”läxa”, ”betyg” och ”fråga-svar-mönster”.

Ansvaret för en ”Skola för bildning” på ”vetenskaplig grund” bör överlämnas till lärarprofessionen, befrias från partipolitisk styrning. Som tidigare med kyrkan, nu skiljs utbildning från staten. Lagstiftaren garanterar fria val av bildningsvägar och tar strid med s.k. Public Management och riskkapitalisterna.

(Esbjörn Hellström är medlem i Vetenskap i skolan (VIS), ett producentkooperativ för forskarutbildade lärare i Skåne.)

 

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »