Skolkommissionens slutbetänkande är här

Idag presenterades slutbetänkande av 2015 års skolkommission ”Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet”.

Skolkommissionens uppdrag var att lämna förslag på hur man kan höja kunskapsresultat, ge förbättrad kvalitet i undervisningen samt öka likvärdigheten i skolan. Enligt kommissionen kännetecknas skolan av allvarliga systemsvagheter, vilka har lett till sämre förutsättningar för god undervisning och därmed sämre kunskapsresultat. Sådana systemsvagheter är till exempel sviktande kapacitet och ansvarstagande hos många skolhuvudmän samt otillräcklig kompetensförsörjning till lärar- och skolledaryrkena. Utifrån dessa identifierade svagheter lämnar kommissionen förslag som att:

 • Staten bör bygga upp en verksamhet för att på regional nivå stödja skolhuvudmän.
 • Insatser bör göras för att öka antalet behöriga lärare och skolledare, t.ex. genom att skapa bättre tillgång till behörighetsgivande och behörighetskompletterande utbildningar.
 • Lärarutbildningen förbättras genom att de teoretiska och praktiska delarna av utbildningen knyts närmare varandra och att den vetenskapliga grunden stärks.
 • Utveckling av praktiknära forskning bör ske genom aktiv och nära samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän.
 • Lärares och skolledares professionella utveckling bör stärkas genom att inrätta ett nationellt professionsprogram för lärare och skolledare.
 • De nationella proven digitaliseras, så att lärarna har mer tid till att undervisa.
 • Staten anger en miniminivå för vilka resurser som tilldelas undervisning och elevhälsa.
 • Rektors ansvar för trygghet och studiero förtydligas i läroplanerna.
 • Det bör anges i skollagen att huvudmannen aktivt ska verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter.

 

Kommissionens betänkande i sin helhet kan laddas ner via regeringens hemsida.

Betänkandet kommer att följas upp på Skola och samhälle genom att olika författare ger sina perspektiv på kommissionens analys och förslag.

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

  Translate »