Vill du delta i Skola & Samhälles skuggkommission?

Skola och Samhälle inbjuder alla att medverka med artiklar till vår skuggkommission. Särskilt välkommet är det med bidrag från den dagliga verksamheten i skolan, i lärarutbildningen och i skolbyråkratin. Vi bjuder också in föräldrar och elever till skuggkommissionen. Ge exempel på hur det fria skolvalet påverkar det vardagliga livet och ge oss idéer på hur elevers och föräldrars deltagande och inflytande i skolan kan öka.

Vi har valt ett antal rubriker för diskussionen.

1. Skolan som samhällsbyggande institution för demokrati, integration, kunskap och bildning

2. Styrningen av skolan. Hur få en bättre balans mellan den statliga styrningen, marknadsstyrningen och den professionella styrningen? Hur ska skolan styras för att bli en gemensam och samhällsbyggande institution?

3. Lärarprofessionen och lärarutbildningen med fokus på hur professionen ska stärkas, attraktiviteten till lärarutbildningen öka och lärarutbildningen utvecklas till en självständig professionsutbildning inom högskolan.

4. Skolans inre utveckling genom de professionellas arbete. Analys av hinder och av vilka förutsättningar som behöver skapas samt vad som krävs för en större integrering av forskning och praktik.

5. Forsknings- och utvecklingsarbete. Hur kan en infrastruktur skapas för att främja forskning som ger kunskaper och redskap till undervisningens utveckling. Det gäller såväl grundläggande anslag till forskning och forskarutbildning vid lärarutbildningarna som resurser för forskningsprojekt som involverar skolor och lärare i forskningsarbetet.

Genomgående för de olika rubrikerna är fyra perspektiv:

Stärka professionsstyrningen. Förslagen ska syfta till att på olika sätt öka den professionella autonomin

Motverka segregering och främja integration av olika elevgrupper

Öka skolornas förmåga till självförnyelse och förbättringsarbete

Demokratiutveckling och kulturell mångfald

Men givetvis är du också välkommen att skriva om andra frågor som du finner angelägna.

Hela texten till Skola och Samhälles skuggkommission hittar du här.

Du som har en idé eller en färdig artikel ta kontakt med Olle Holmberg eller Sten Svensson.

Du kan också kontakta de andra i redaktionen Ingrid Carlgren, Solweig Eklund, Göran Levin, Sven-Eric Liedman och Jan Thavenius.

Skriv ditt inlägg i Word. Den rekommenderade längden är 3000-6000 tecken.

Redaktionen

3 Comments on “Vill du delta i Skola & Samhälles skuggkommission?

  1. Vissa av teman går in i varandra: kan man komma med en egen rubrik med (kopplat till de övriga)?. Jag håller korrigera en artikel om Bildningsstaden Borås för tillfället och tänkte utgå ifrån den lite grann.

  2. Vi bidrar gärna med statistik som ligger undervisningssituationen och arbetsförhållandena nära. T ex hur kommuner hanterar tilläggsbelopp, hur skolresultat, anmälningar, budget och lärare per elev mm har utvecklats.

  3. När jag ser uppstagningen av kommissionens arbete erinrar jag mig en jubileumskonferens i Pedagogiska Magasinets regi som skulle handla om lärarutbildningen. 90 % av tiden upptogs av redogörelser för hur man ordnat villkoren för forskarna på olika lärosäten och resterande tid upptogs av skolledarproblem av olika slag. Jag hade förväntat mig att man skulle diskutera hur man konkret skulle gå till väga för att de blivande lärarna skulle lära sig att fatta och genomföra bra beslut i det dagliga skolarbetet så att eleverna lärde sig bra och mådde bra. Det vill säga att förbereda för det kommande yrkeslivet i stil med vad man gör i alla andra yrkesutbildningar. Men icke.
    Varför behövs en skolkommission? För att vi ser att eleverna i skolan varken lär sig bra eller mår bra! Det behövs förändringar. De frågor som man rimligen borde utgå ifrån är: Varför lär sig eleverna och då särskilt de elever som har lågutbildade föräldrar så dåligt? Vad behöver de för att lära sig bättre? Hur kan vi ge dem de förutsättningar som de behöver? Vad är det som hindrar att de får dessa. Att ta bort hindren och ge dem förutsättningarna borde vara ledstjärnan för kommissionens arbete. Bland hindren skulle man finna många av de reformer som infördes på 90-talet och senare.
    När man förändrar skolan bör man rimligen ta sin utgångspunkt i elevernas tankar, känslor och behov. Det är inom eleverna som kunskapen växer. Utifrån det kan man sedan ta ställning till hur skolans överbyggnad ska organiseras. De ämnen som här föreslagits för kommissionens arbete verkar mera utgå från ett utifrånperspektiv. Att arbetet mera handlar om skolans överbyggnad än det inre arbetet. Exempel på vad jag menar att eleverna behöver och vad som hindrar dem att få dessa förutsättningar ges i http://www.perackeorstadius.se/pdfArtiklar/overordnadeOch.pdf

Lämna ett svar

Obs! Kommentarer begränsas till 500 tecken (inklusive blanksteg).

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Din e-postadress behövs för godkänd kommentar. S.O.S. sparar e-postadresser, men vidareförmedlar dem ej. På begäran kan din e-postadress tas bort ur vårt register, varvid kommentar/kommentarer raderas.

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »